หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

ที่
โรงเรียน
ผลแข่งขัน รหัส รร. ทีม กรรมการ นักเรียน ครู ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ครู
นักเรียน
กรรมการ
1 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 0012 25 37 46 34
2 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 0015 20 19 42 32
3 โรงเรียนบ้านกันจด 0019 13 21 19 14
4 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 0023 21 10 55 40
5 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 0024 11 11 22 20
6 โรงเรียนบ้านกันทรอม 0025 29 33 59 46
7 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 0033 25 42 94 48
8 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 0040 18 22 41 32
9 โรงเรียนบ้านจองกอ 0043 26 21 51 40
10 โรงเรียนบ้านจะเนียว 0044 22 33 47 34
11 โรงเรียนบ้านซำ 0059 9 17 18 14
12 โรงเรียนบ้านดู่ 0064 17 20 56 31
13 โรงเรียนบ้านเดื่อ 0067 9 10 30 16
14 โรงเรียนบ้านตานวน 0075 8 5 17 15
15 โรงเรียนบ้านตาเอก 0082 44 39 84 64
16 โรงเรียนบ้านพยอม 0128 19 35 39 28
17 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 0135 36 48 98 52
18 โรงเรียนบ้านระหาร 0144 16 23 24 22
19 โรงเรียนบ้านสดำ 0154 16 15 37 25
20 โรงเรียนบ้านหนองขนาน 0170 10 4 21 16
21 โรงเรียนบ้านหนองคู 0172 20 17 87 40
22 โรงเรียนบ้านหนองผือ 0187 5 10 15 10
23 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 0213 18 27 37 31
24 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์น้อย 0214 0 0 0 0
รวม 441 519 1,039 704  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.