หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อกรรมการตัดสิน
โรงเรียนบ้านพยอม
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ ชื่อกรรมการ
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
นางสาว วิลณีย์    ศรีดาพันธ์
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
นางสาว ชุติมณฑน์    ระงับภัย
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
นาง จามรี    พรหมทา
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
นาง พรพิศ    พรมมาก
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
นางสาว พิมพ์ลดา    วงษ์พินิจ
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
นาง พรพิศ    พรมมาก
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
นาง จามรี    พรหมทา
8 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
นาย คมสันต์    สีทะ
9 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
นาย คมสันต์    สีทะ
10 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
นาย คมสันต์    สีทะ
11 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
นาย คมสันต์    สีทะ
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
นาง จามรี    พรมทา
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
นาง จามรี    พรมทา
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
นาง จามรี    พรมทา
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
นาง จามรี    พรมทา
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
นาง จามรี    พรมทา
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
นาง จามรี    พรมทา
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
นาง จามรี    พรมทา
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
นาง จามรี    พรมทา
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
นาย บุญคง    เนตรภักดี
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
นาย บุญคง    เนตรภักดี
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
นาย บุญคง    เนตรภักดี
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
นาย นายบุญคง    เนตรภักดี
24 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
นาย บุญคง    เนตรภักดี
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
นาย บุญคง    เนตรภักดี
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
นาย บุญคง    เนตรภักดี
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
นาย บุญคง    เนตรภักดี
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
นาย บุญคง    เนตรภักดี
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
นาย บุญคง    เนตรภักดี
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
นาย บุญคง    เนตรภักดี
31 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
นาย บุญคง    เนตรภักดี
32 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
นาย คมสันต์    สีทะ
33 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
นาย บุญคง    เนตรภักดี
34 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
นาย บุญคง    เนตรภักดี
35 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
นาย บุญคง    เนตรภักดี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.