หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อกรรมการตัดสิน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ ชื่อกรรมการ
1 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
นาง อุทัยวัลย์    อุ่นแก้ว
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
นาย สมพงษ์    สมอาสา
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
นาย สมพงษ์    สมอาสา
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
นาย สมพงษ์    สมอาสา
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
นางสาว นิลวรรณ    ยศวิจิตร
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
นางสาว นิลวรรณ    ยศวิจิตร
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
นางสาว นิลวรรณ    ยศวิจิตร
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
นางสาว นิลวรรณ    ยศวิจิตร
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
นาง วรัทยา    สุวรรณโค
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
นางสาว ปิยภัทร    เรืองใจ
11 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
นาง ปิยภัทร    เรืองใจ
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
นาย พิทูล    พวงบุรี
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
นาย พิทูล    พวงบุรี
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
นาง วรัทยา    สุวรรณโค
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
นาง วรัทยา    สุวรรณโค
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6
นาง กองสิน    ปรีเปรม
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-ป.6
นาง กองสิน    ปรีเปรม
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
นาย ผาสุข    สุนทมาลา
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
นาย พิทูล    พวงบุรี
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
นาย พิทูล    พวงบุรี
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
นาย พิทูล    พวงบุรี
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
นาย พิทูล    พวงบุรี
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
นาย พิทูล    พวงบุรี
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
นาง กองสิน    ปรีเปรม
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
นาง กองสิน    ปรีเปรม
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
นาง กองสิน    ปรีเปรม
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
นาง กองสิน    ปรีเปรม
28 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
นาง กองสิน    ปรีเปรม
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
นาง กองสิน    ปรีเปรม
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
นางสาว สุรีย์    โพธิสาร
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
นางสาว สุรีย์    โพธิสาร
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
นาง สุรีย์    โพธิสาร
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
นางสาว สุรีย์    โพธิสาร
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
นาย คมกฤช    เกษศิริโยทิน
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
นาย คมกฤช    เกษศิริโยทิน
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
นาย คมกฤช    เกษศิริโยทิน
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
นาย ไพจิตร    แก้วทองทา
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
นาย นายชนศิษฐ์    อุปลาบัติรัชต์ธร
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
นาง รัชดาวัลย์    อุปลาบัติรัชต์ธร
40 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
นาง อุทัยวัลย์    อุ่นแก้ว
41 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
นาง ประคองศรี    สวัสดี
42 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
นาง จันทราพรรณ    ชนะดวงใจ
43 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
นาง ประคองศรี    สวัสดี
44 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
นาง จันทราพรรณ    ชนะดวงใจ
45 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
นาง ประคองศรี    สวัสดี
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.4-ป.6
นาง กองสิน    ปรีเปรม
47 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
นาย นัยณัฏฐ์    ศรีชัย
48 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
นาย นัยณัฏฐ์    ศรีชัย

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.