หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อกรรมการตัดสิน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ ชื่อกรรมการ
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
นางสาว ธิราวรรณ    พานจันทร์
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
นาย เดชา    สามารถ
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
นาง เอื้อ    ทิพวารี
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
นาย ถนอม    สินศิริ
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
นาง เนตรนภา    แถมวัน
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
นาย อภินันท์    มังตะการ
7 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
นางสาว สุนิสา    บญชัย
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
นางสาว จิราพร    คำภาษิต
9 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
นาย อภินันท์    มังตะการ
10 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
นาย อภินันท์    มังตะการ
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
นาย เดชา    สามารถ
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
นาย เดชา    สามารถ
13 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
นาย ถนอม    สินศิริ
14 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
นาย ถนอม    สินศิริ
15 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
นาย ถนอม    สินศิริ
16 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
นาย ถนอม    สินศิริ
17 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
นาย ถนอม    สินศิริ
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
นาง เอื้อ    ทิพย์วารี
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
นาง เอื้อ    ทิพย์วารี
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
นาง เอื้อ    ทิพย์วารี
21 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
นาง เอื้อ    ทิพย์วารี
22 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
นาง เอื้อ    ทิพย์วารี
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
นาย แมนศักดิ์    แถมวัน
24 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
นาย อภินันท์    มังตะการ
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
นางสาว วิไลภรณ์    พรหมภา
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
นาง เนตรนภา    แถมวัน
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
นาย ศักดิ์นรินทร์    สินศิริ
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
นาย ศักดิ์นรินทร์    สินศิริ
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
นาย ศักดิ์นรินทร์    สินศิริ
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
นาย ศักดิ์นรินทร์    สินศิริ
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
นาย แมนศักดิ์    แถมวัน
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
นาย แมนศักดิ์    แถมวัน
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
นาย แมนศักดิ์    แถมวัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.