หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ โรงเรียน คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านระหาร 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อโนชา มูลดับ
2.เด็กชาย นครธม สมอินทร์
1.นาย นราวิชญ์ ดอกพวง
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองคู 99.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย คมสัน แปลงถิ่น
2.เด็กชาย พงศกร มนทอง
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองคู 99.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย พงศธร วันนุบล
2.เด็กชาย สุทธิวัตร สุดสังข์
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ทนงศักดิ์ โพธิสาร
2.เด็กชาย ชาคร โพธิ์กระสังข์
1.นาง จันทราพรรณ ชนะดวงใจ
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 91.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ถิรวัฒน์ จันทะสนธิ์
2.เด็กชาย ฉกาจ โพธิสาร
3.เด็กหญิง ภารวี ศรีภักดิ์
4.เด็กหญิง นิศา มนตรีวงษ์
5.เด็กหญิง พรนภัส นาคสด
1.นาง ปิยวดี กองหล้า
2.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านกันจด 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ สายสุวรรณ
2.เด็กหญิง ดารารัตน์ เดิมพันธ์
1.นาง อรทัย สุฤทธิ์
2.นาง สุพัตรา ลาคำ
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตาเอก 94.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย รัฐภูมิ คันศร
2.เด็กหญิง กิ๊ฟ ไชยจักร
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาย วิฑูรย์ จันทร์ขาว
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาเอก 91.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย วิริยะ พรชัย
2.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ สุพงษ์
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาย ประสิทธิ์ ศรีลาชัย
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านระหาร 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย พอเพียง ดอกพวง 1.นาง สุมาลี ดอกพวง
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกันทรอม 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ ศรีธนต์ 1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ ทองละมุล 1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านระหาร 93.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุภัสสรา โนนไทย 1.นาง สุมาลี ดอกพวง
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านซำ 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กุลธิดา งอนสวรรค์ 1.นาย อำนาจ แก้วหานาม
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 88.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย วิชยุตม์ แสงสกุล 1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ปลื้มหอม 1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองคู 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กมลลักษณ์ อาจภักดี
2.เด็กหญิง ชนิษฐารัตน์ ศรีดาพันธ์
1.นาง พรรณธินีย์ ระงับภัย
2.นาง ชลิตา เอียงผา
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ราวิตรี สายสุวรรณ
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ สิทธิชล
1.นาง อังคณา สอดแก้ว
2.นาย สมิง สอดแก้ว
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 88.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง มณีทิตย์ กองแก้ว
2.เด็กหญิง วิลัย ทองวิจิตร
1.นาง อังคณา สอดแก้ว
2.นาย สมิง สอดแก้ว
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาเอก 88.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุนิตรา จันทร์พรหม 1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 97.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธัชพล โพธิสาร
2.เด็กหญิง ธิติพร วันนุบล
3.เด็กหญิง ชนัญชิดา โพธิสาร
1.นาง ศรีไศล เกษกร
2.นางสาว สังวาล ชาวสำราญ
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกันทรอม 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุธิตา เลิศศรี
2.เด็กหญิง สวิตตา เลิศศรี
3.เด็กหญิง นันทภรณ์ มนตรีวงษ์
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
2.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาเอก 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย เฉลิมเกียรติ เหล่าโก๊ก
2.เด็กชาย ศิขรินทร์ รวบกระโทก
3.เด็กชาย ธวัชชัย ใจสว่าง
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
2.นาย เจษฎาภรณ์ สุพงษ์
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ปาลินี ศรีภักดิ์ 1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านระหาร 94.50 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก สุขขวด 1.นาง เพ่งพิศ ดอกพวง
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านระหาร 93.50 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ศุภักษร ทองผิว 1.นาง เพ่งพิศ ดอกพวง
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านระหาร 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.นาย นภัสสร ฟ้อนตะคุ 1.นาง เพ่งพิศ ดอกพวง
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดู่ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง เดือนเพ็ญ ทองวิจิตร 1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดู่ 87.66 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ปฏิธาน พลเมืองศรี
2.เด็กชาย ธรรมรัตน์ ภายอุ่ม
3.เด็กชาย จิราเดช สายจันทร์
4.เด็กชาย พีรพัฒน์ เพชรรััตน์
5.เด็กชาย ธีระพล ครองบุญ
6.เด็กหญิง ปรียา ทองละมุล
7.เด็กหญิง พรสารรค์ สิงหชาติ
8.เด็กหญิง ณัฐนนท์ นันทสิงห์
9.เด็กหญิง วริศรา วงค์พิทักษ์
10.เด็กหญิง มนฤดี สุดขำ
11.เด็กหญิง วิภารัตน์ วรรณมาศ
12.เด็กหญิง ศิริกาญจน์ วรรณมาศ
13.เด็กหญิง ไปรยา ทองละมุล
14.เด็กหญิง สวรรยา วงศ์วิเศษ
15.เด็กหญิง ณฤทัย สินศิริ
16.เด็กหญิง เยาวภา ยาคำ
17.เด็กหญิง ยุวดี อันละคร
18.เด็กหญิง ธนภรณ์ ประมูลชาติ
19.เด็กหญิง ศิริพร บุตรดา
20.เด็กหญิง สุธาสินี มาลาวัน
1.นาง พวงแก้ว พากเพียร
2.นาง ละเอียด เอาทวีรัชต์
3.นาง วิไล ประจันตะเสน
4.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
5.นาง สุพัตรา ศิลารักษ์
6.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพยอม 81.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย วุฒิพงศ์ อภิสันตานนท์ 1.นาง จามรี พรหมทา
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาเอก 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธนารัตน์ สว่างภพ 1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 87.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อิสระพงศ์ จันทร์เปรียง 1.นาง อุบลรัตน์ กาญจนเสน
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านซำ 96.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง แสงเดือน สุพงษ์
2.เด็กหญิง แสงเดือน สุพงษ์
1.นาง สุภาภรณ์ เมืองหงษ์
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาเอก 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง น้ำทิพย์ สิงหชาติ 1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตาเอก 93.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง วราภรณ์ คำลอย 1.นางสาว นิภารัตน์ เลิศศรี
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาเอก 87.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ณัฐพล วันทะชัย 1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาเอก 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ สุพงษ์ 1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองคู 83.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย กิตติพงศ์ จันทะสน
2.เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ ศรีดาพันธ์
3.เด็กชาย ปรีชา บุญจันทร์
4.เด็กชาย สรศักดิ์ พุทธภา
5.เด็กชาย พิรชัช ถูกหมาย
6.เด็กชาย ศุภชัย ชุ่มเสนา
7.เด็กชาย ณิชกานต์ เดินไพร
8.เด็กชาย อาทิตย์ ศรีดาพันธ์
9.เด็กชาย กิตติภพ โพธิสาร
10.เด็กชาย ธันวา จันทะสน
11.เด็กชาย ชัชพงศ์ รอดดอนไพร
12.เด็กชาย กิตติคุณ โพธิสาร
13.เด็กชาย ชาตรีวิทย์ จิตรโสม
14.เด็กชาย ฌัฐกิตติ์ พะโสม
15.เด็กชาย ทศพร งอนสวรรค์
16.เด็กชาย สดใส จันคณา
17.เด็กชาย ธนกฤต โพธิสาร
18.เด็กชาย ศตนันท์ สะอาด
19.เด็กชาย ณัฐวัตร์ สุดาชาติ
20.เด็กชาย วิวัฒน์ ปลื้มใจ
21.เด็กชาย วันชัย สิทธิศร
22.เด็กชาย กิตติศักดิ์ จันทะสน
23.เด็กหญิง เมษา จันทิมาล
24.เด็กหญิง ตวงรัตน์ อุณาพันธ์
25.เด็กหญิง ปวีณา เพชรสังหาร
26.เด็กหญิง พิมพ์สุดา บุญจูม
27.เด็กหญิง บุษยากร เปียพรัด
28.เด็กหญิง กมลวรรณ ขยันวงษ์
29.เด็กหญิง พิชญาภา สมบัติ
30.เด็กหญิง เพ็ญนพร อาจต้น
31.เด็กหญิง ญาณิศา สร้อยสวัสดิ์
32.เด็กหญิง ฉันชนก โพธิสาร
33.เด็กหญิง ผกามาศ ทองเต็ม
34.เด็กหญิง อนุธิดา สะเดา
35.เด็กหญิง พชรธิดา วรจันทร์
36.เด็กหญิง สลิลทิพย์ สุดสังข์
37.เด็กหญิง วิณรัตน์ โคตะมา
38.เด็กหญิง ชยานันท์ แก้วลอย
39.เด็กหญิง พิชานันท์ สุดสังข์
40.เด็กหญิง ทัตนิชา อินคำเชื้อ
1.นางสาว วไลลักษณ์ สมพร
2.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
3.นาง พรรณธินีย์ ระงับภัย
4.นาย สมภพ ผ่องราษี
5.นาง ชลิตา เอียงผา
6.นางสาว ศยามล สุดสังข์
7.นางสาว บุษบา เสาแก่น
8.นาง ยุวดี วรรณทอง
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ สนองบุญ
2.เด็กชาย ชญานนท์ เทาศิริ
3.เด็กชาย ธนพล นิมาลา
4.เด็กชาย กมล สิบเมื่ยง
5.เด็กชาย ศุภชัย ปลื้มใจ
6.เด็กชาย อนันต์ ปลื้มใจ
7.เด็กชาย อนุพงศ์ โพธิสาร
8.เด็กชาย ธิติวุฒิ เรืองดี
9.เด็กหญิง รวิภา โพธิสาร
10.เด็กหญิง ศิรินธร วันนุบล
11.เด็กหญิง ศรีประทุม โพธิสาร
12.เด็กหญิง ผลิตา ไตรศรี
13.เด็กหญิง ปวีณา แวงแก้ว
14.เด็กหญิง กาญจนา สุดสังข์
15.เด็กหญิง สุกานดา ไชยสุวรรณ
16.เด็กหญิง ปัทมา สีทอง
17.เด็กหญิง ราตรี โพธิ์กระสังข์
18.เด็กหญิง มลทิรา ทองละมุล
19.เด็กหญิง ศศิเกตุ โพธิสาร
20.เด็กหญิง เก็จมณี โพธิสาร
21.เด็กหญิง ปวีณา เรืองคำ
22.นางสาว ศศินันท์ พงษ์วัน
23.นางสาว นริศรา แต้มงาม
24.นางสาว ฐิติมา โคสิตา
25.นางสาว หัทยาภรณ์ สมเพชร
26.นางสาว ฐิติมา จันทะสน
27.นางสาว กนกภรณ์ สุดสังข์
28.นางสาว ภัทรวรรณ มาแสวง
1.นาย นัยณัฏฐ์ ศรีชัย
2.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
3.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
4.นาย วินัย โพธิสาร
5.นางสาว จตุนารัตน์ หงษ์นภวิทย์
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตาเอก 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย รัฐภูมิ คันศร 1.นางสาว อภิญญา จำนงค์
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาเอก 89.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ศิรชัช ปุ๋ยกระโทก 1.นางสาว อภิญญา จำนงค์
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านจะเนียว 91.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา คำแดง 1.นาย ศักดิ์นรินทร์ สินศิริ
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 89.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ เกษอินทร์ 1.นาง ศิรยา ไสวธนากูล
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาเอก 88.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ณัฐพล วันทะชัย
2.เด็กชาย วรวุฒิ คุ้มครอง
3.เด็กชาย ชนะชัย ศรีใส
4.เด็กชาย วรวรรณ ขวัญเมือง
5.เด็กชาย ศราวุธ มนเทียรอาจ
6.เด็กชาย กันกวี บุญเครือ
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย สุนทร ผิวเงินยวง
3.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาเอก 94.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ณัฐพล วันทะชัย 1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาเอก 96.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง น้ำทิพย์ สิงหชาติ 1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกันทรอม 84.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง วลัยพรรณ ศรีดาพันธ์ 1.นาง สิชล พึ่งปาน
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกันจด 87.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ สายสุวรรณ 1.นาง อรทัย สุฤทธิ์
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 86.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย พิชิตพงศ์ จันทร์เปรียง
2.เด็กชาย นัทธพงศ์ จันทะคัด
3.เด็กชาย ไกรลาศ โพธิ์กระสังข์
4.เด็กชาย เจษธนะพัฒน์ สุขเขียว
5.เด็กชาย สมัด เรืองคำ
6.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ พุฒภา
7.เด็กหญิง กุลดา สุดสังข์
8.เด็กหญิง ธัญชนก มังคละ
9.เด็กหญิง เบญจมาศ อ่อนจิตร
10.เด็กหญิง คุณัญญา สุดสังข์
1.นาง กองสิน ปรีเปรม
2.นาง จันทราพรรณ ชนะดวงใจ
3.นาง วรัทยา สุวรรณโค
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 84.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ทิพวรรณ ชิมชม
2.เด็กหญิง สุพัชชา บุญสอน
3.เด็กหญิง สุทธิดา ทองละมุล
4.เด็กหญิง นิศา มนตรีวงษ์
5.เด็กหญิง ภารวี ศรีภักดิ์
6.เด็กหญิง พรนภัส นาคสด
7.เด็กหญิง ติชิลา เลิศศรี
8.เด็กหญิง ณัฐนิชา สมบัติ
1.นางสาว สุชานาถ ธรรมวันนา
2.นาง ลมเลือน โพธิสาร
3.นาง นภัสร์ชนัญ ภัทรพงศ์ตฤณ
4.นาง ปิยวดี กองหล้า
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 88.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ณัฐรุจา บุญมา
2.เด็กหญิง ศุลีพร ปัญญะ
3.เด็กหญิง พัชรี พอสว่าง
4.เด็กหญิง จันทร์จิรา รังษีสุข
5.เด็กหญิง เพชรดา ในทอง
6.เด็กหญิง ภานุมาศ ยอดจันทร์
7.เด็กหญิง นิภาพร ทองละมุล
8.เด็กหญิง ทิพรดา จินตบุตร
9.เด็กหญิง เกษนรินทร์ เเสนดี
10.เด็กหญิง เพียงเกษ อานาม
11.เด็กหญิง ชลนิชา นพเก้า
12.เด็กหญิง ภาวิดา แก้วโมกข์
13.เด็กหญิง สุนิษา แสนดี
1.นางสาว สุชานาถ ธรรมวันนา
2.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
3.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
4.นาง วิบูลศรี ศรีระเริญ
5.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 89.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ เสาสอน
2.เด็กชาย อพิชัย เสาสอน
3.เด็กหญิง กชพร สีสถาน
4.เด็กหญิง สริญทิพย์ โคตรมงคล
5.เด็กหญิง อรระพิณ ไชยโชติ
1.นาย สำเริง สอนพูด
2.นางสาว กนกวรรณ ระงับภัย
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 84.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย รัฐศิลป์ นิลเกตุแก้ว
2.เด็กชาย ภากร ปันทอง
3.เด็กชาย สรยุทธ พิลาดี
4.เด็กหญิง พริมา ปันทอง
5.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เกิดกล้า
6.เด็กหญิง สาริศา เสน่หา
1.นาง สุวธิดา พวงมะลิ
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
3.นาง นุจรี ปรีเปรม
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองคู 93.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุนิสา สุดสังข์
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ สุดสังข์
3.เด็กหญิง กนกวรรณ อาจภักดี
4.เด็กหญิง กนกวรรรณ ทองแสง
5.เด็กหญิง กุลสตรี สุดสังข์
6.เด็กหญิง สุทารัตน์ จิตรจันทร์
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2.นางสาว ศยามล สุดสังข์
3.นาง ชลิตา เอียงผา
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตาเอก 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ณิชารีย์ เวียงคำ
2.เด็กหญิง วริศรา อ่อนคำ
3.เด็กหญิง ชนาภา วิชาพูล
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
2.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตาเอก 94.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ม่วงอ่อน
2.เด็กชาย พลวัต กลุ่มยา
3.เด็กชาย ต้น คำเสียง
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
2.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
56 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 86.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง จิรัตติกาล งามเจริญ
2.เด็กหญิง ปรียาภรณ์ คามวัน
1.นาง จำปา สมรัตน์
2.นาย กุญชร กลมพันธ์
57 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 83.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย จิระนันท์ จันทร์น้อย
2.เด็กชาย เสริมศักดิ์ สิทธิชล
1.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
2.นาย จิรภัทร ทีฆายุพรรค
58 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตานวน 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ณัฐกิตติ์ เพ็ชรรัตน์
2.เด็กชาย ธันวา วารีย์
1.นาย วินัด อุ่นแก้ว
2.นาง เพ็ชร์ อุ่นแก้ว
59 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 91.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง มลธิชา ศรีดาจันทร์
2.เด็กหญิง ณัฐทิชา ปริทา
1.นาย อรรถพล สุรวิทย์
2.นาง อรทัย อินวันนา
60 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อนันธวงศ์ จันทร์เปรียง
2.นางสาว ชนานันท์ มะตะราช
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นาง ศิรยา ไสวธนากูล
61 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตาเอก 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย เนติธร สินจะโปะ
2.เด็กชาย จิตติพัฒน์ สุขไสว
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
62 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดู่ 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย เจตรินทร์ ศรีสมบัติ
2.เด็กชาย พิสิษฐ์ ภิญโญ
1.นาง สุพัตรา ศิลารักษ์
2.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
63 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.นางสาว ปาริชาติ ศรีระเริญ
2.นางสาว จิราวรรณ เพ็ชรประกอบ
1.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
2.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
64 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ฉันทกร ศรีวัย
2.เด็กชาย ภูวาษิต วระราช
3.เด็กหญิง โสภิดา จันทร์เปรียง
1.นาย อาหร่าม พิมมาศ
2.นางสาว ช่อลัดดา ปุญญา
65 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 81.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ ศรีมงคล
2.เด็กหญิง ธัญยพร ไชยบุดดี
3.เด็กหญิง เบญญา นพเก้า
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
2.นาง นุจรี ปรีเปรม
66 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ภัควัต พุทธนาวงค์
2.เด็กชาย ธีรศักดิ์ นวลตา
3.เด็กชาย บวรภัค สิงห์คร
1.นาย จิรภัทร ทีฆายุพรรค
2.นาย ทองสุข จันทร์พรหม
67 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านพยอม 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย พัฒนศักดิ์ วงษ์พินิจ
2.เด็กชาย ธนพนธ์ สมจิตร
3.เด็กหญิง พนิตพร วงษ์พินิจ
4.เด็กหญิง กานธิดา ชัยมงคล
5.เด็กหญิง นิชกานต์ วงษ์พินิจ
6.เด็กหญิง อริศรา ขุมเงิน
1.นาง พรพิศ พรมมาก
2.นาง ชุติมณฑน์ ระงับภัย
3.นางสาว สุนี พะโสม
68 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย เกรียงไกร จอมจันทร์
2.เด็กชาย ชนะชล พาลึก
3.เด็กหญิง รัชนีกร อุ่นแก้ว
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
2.นาย สุทธวีร์ ศรีสุข
69 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ 93.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย จิระนันท์ จันทร์น้อย
2.เด็กชาย ลัทธพล บุญยงค์
3.เด็กหญิง ปาริชาติ ศรีบุญลา
1.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
2.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
70 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 87.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย พัสกร โสดแก้ว
2.เด็กชาย ณัฐภาส วงเพ็ง
3.เด็กชาย ธนดล เชื้อช่างเหล็ก
1.นาย อรรถพล สุรวิทย์
2.นาง วนิดา กุลเกษ
71 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ 86.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง พิกุล เรืองคำ
2.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ กันมา
3.เด็กหญิง ปวิตตรา จิตรโสม
1.นางสาว ปิยภัทร เรืองใจ
2.นาง นิรันดร โภคพันธ์
72 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านสดำ 96.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ ในเรือน
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ สุดสังข์
3.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา จันทิมาลย์
1.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
2.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
73 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 81.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ ภูมิพัฒน์
2.เด็กหญิง รุ่งฤดี ศรีภักดิ์
3.เด็กหญิง ปิ่นมณี วงเพ็ง
1.นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
2.นางสาว หัทยา โคตะมา
74 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 96.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย นัฐวุฒิ สายโสม
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ สาระวาท
3.เด็กหญิง กรรณิกา ทองกล่ำ
1.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
75 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านดู่ 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ธนภรณ์ ประมูลชาติ
2.เด็กหญิง ณฤทัย สินศิริ
3.เด็กหญิง ศิริพร บุตรดา
1.นาง ละเอียด เอาทวีรัชต์
2.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
76 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองผือ 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง นัทธกานต์ ศรีมงคล
2.เด็กหญิง อัลจิมา ปลื้มหอม
3.เด็กหญิง อรัญญา สุริเตอร์
1.นาง กุหลาบ พวงมะลิ
2.นาง มุขธิดา เก่งมนตรี
77 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนบ้านตาเอก 98.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง อารียา เลิศวิลัย
2.เด็กหญิง โชติกา ยงเพชร
3.เด็กหญิง กิ่งไทร ทองวิจิตร
1.นาง วาทินี ไกรรักษ
2.นาง ทิวาพร ทองแย้ม
78 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนบ้านตาเอก 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กานต์พิชชา ศรีชาติ
2.เด็กหญิง จิราภรณ์ คำลอย
3.เด็กหญิง ฑิฆัมภรณ์ คำลอย
1.นาง วาทินี ไกรรักษ
2.นาง ทิวาพร ทองแย้ม
79 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านจะเนียว 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ชาญชัย คำสาร
2.เด็กชาย ณัฐพล อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง วนิชา แก้วตา
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีวิเศษ
80 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสดำ 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ภูธนภัทร เมฆคลี
2.เด็กหญิง ภัทรภรณ์ สาลีกุล
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
2.นาง รัชดาภรณ์ สุจารี
81 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย จรัส คำแดง 1.นาง วิณิตกุล สุเมธิวิทย์
82 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง จุไรรัตน์ ปรีเปรม 1.นางสาว หัทยา โคตะมา
83 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตาเอก 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ศิลามณี นวนแสง 1.นางสาว นิภารัตน์ เลิศศรี
84 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านดู่ 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย กวินทร์ สำราญดี
2.เด็กหญิง ไปรยา ทองละมุล
3.เด็กหญิง เดือนเพ็ญ ทองวิจิตร
4.เด็กหญิง พรสารรค์ สิงหชาติ
5.เด็กหญิง ณฤทัย สินศิริ
6.เด็กหญิง สุภาพร ปานทอง
7.เด็กหญิง ศิริมาพร เข็มใคร
1.นาย รังสันต์ แสงดี
2.นาง ละเอียด เอาทวีรัชต์
3.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
85 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองผือ 87.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ชมพู่ ทองลอย
2.เด็กหญิง พนิดา ศรีภักดิ์
3.เด็กหญิง รัตนา สายอุทา
1.นาย สัมฤทธิ์ พวงมะลิ
2.นาง กุหลาบ พวงมะลิ
86 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเดื่อ 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง เกวลิน สารพะยาว
2.เด็กหญิง ดาว ผิวอ่อน
3.เด็กหญิง สิริวรรณ จันทร์เหลือง
1.นาง อุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์
2.นาง กฤษณา สิทธิจรรยากุล
87 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย 81.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ คำมา
2.เด็กหญิง ผกาวรรณ ทองกล่ำ
3.เด็กหญิง ประภัสสร ศรีมงคล
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
88 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพยอม 87.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย พงสกร ผิวขาว
2.เด็กชาย อดิเทพ ขุมเงิน
3.เด็กชาย นิพนธ์ เสาแพง
1.นาง พรพิศ พรมมาก
2.นาย อนุวัตร เกษอินทร์
89 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพยอม 86.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย จักรพงษ์ จรรยา
2.เด็กชาย พิเชษฐ์ชัย พงษ์วัน
3.เด็กชาย ปรีชา วันอุบล
1.นาย อนุวัตร เกษอินทร์
2.นาง พรพิศ พรมมาก
90 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพยอม 86.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย วิทวิทย์ จันคณา
2.เด็กชาย สิทธิชัย มณี
3.เด็กชาย นพนันท์ เกษอินทร์
1.นาย อนุวัตร เกษอินทร์
2.นาง พรพิศ พรมมาก
91 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพยอม 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กุสุมา เร่งพิมาย
2.เด็กหญิง โสภิดา โสดา
3.เด็กหญิง นาธร วงษ์พินิจ
1.นาง พรพิศ พรมมาก
2.นางสาว ชุติมณฑน์ ระงับภัย
92 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพยอม 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ไพศาล สุธารส
2.เด็กหญิง เจนจิรา จันทร์เปรียง
3.เด็กหญิง ธาราริยา สอยโว
1.นาง พรพิศ พรมมาก
2.นางสาว ชุติมณฑน์ ระงับภัย
93 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านตาเอก 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย กฤษพล โสภากุล
2.เด็กชาย อิทธิพล สิงหชาติ
1.นาง สุมาลี แก้วโมกข์
2.นาย เจษฎาภรณ์ สุพงษ์
94 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ศุภกร เชิงฉลาด
2.เด็กชาย โกศล แก้วลอย
1.นาง จำปา สมรัตน์
2.นางสาว ลัดดาวัลย์ สวาสดิ์ธรรม
95 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเดื่อ 80.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย คุณากร เพชรหงษ์
2.เด็กชาย วีรภัทร สวนมอญ
3.เด็กชาย พัชรพล อินทพงษ์
1.นาง อุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์
2.นาง กฤษณา สิทธิจรรยากุล
96 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 87.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ภาคภูมิ อินวันนา
2.เด็กชาย สุรสิทธิ์ อินวันนา
3.เด็กชาย ปรัญญา ปัญญะ
1.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
2.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
97 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 93.38 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ไพศาล มีวงษ์ 1.นาย ปฏิภาณ ดาวงษ์
98 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพยอม 94.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ภูรินทร์ เกษอินทร์ 1.นาย คมสันต์ สีทะ
99 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านขุนหาญ 87.75 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ไพศาล มีวงษ์
2.เด็กชาย จีระศักดิ์ บัวนาค
3.เด็กชาย ธีระศักดิ์ ปัญญา
4.เด็กชาย อมรเทพ เเซ่อึ้ง
5.เด็กชาย กิตติพัฒน์ บุญปัญญา
6.เด็กชาย พุฒิพงษ์ แก้วบุญปัญ
7.เด็กชาย ธนวัฒน์ เกษอินทร์
8.เด็กชาย ดุลยณัฐ สารรักษ์
9.เด็กชาย เอกสิน ทองละมุล
10.เด็กชาย ฉกาจ โพธิสาร
11.เด็กหญิง ภารวี ศรีภักดิ์
12.เด็กหญิง สุพัชชา บุญสอน
13.เด็กหญิง ทิพวรรณ ชิมชม
14.เด็กหญิง นิศา มนตรีวงษ์
15.เด็กหญิง ณัฐนิชา สมบัติ
16.เด็กหญิง สุทธิดา ทองละมุล
17.เด็กหญิง กรองกาญจน์ แก้วลอย
18.เด็กหญิง ติชิลา เลิศศรี
19.เด็กหญิง พรนภัส นาคสด
20.เด็กหญิง รสสุคนธ์ จันทะสนธิ์
21.เด็กหญิง สุพรรณิภา ปัญญา
22.เด็กหญิง อุมากร พิศพงษ์
23.เด็กหญิง สุธิษา แก้วกัณหา
24.เด็กหญิง สุธาวัลย์ ดอนจันมาตย์
25.เด็กหญิง อรอุมา ศรีภักดิ์
26.เด็กหญิง อังคณา ไวแสน
27.เด็กหญิง สุกัณญา วังคะพันธ์
28.เด็กหญิง เวทิตา ทองวิจิตร
29.เด็กหญิง อารียา จูมแก้ว
30.เด็กหญิง นันทิชา ศรศรี
1.นาย ปฏิภาณ ดาวงษ์
2.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
3.นางสาว สุชานาถ ธรรมวันนา
4.นาง สำลี สุรบุตร
100 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพยอม 86.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย เทพกุญชร บวรกิจดำรงเลิศ 1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
101 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านพยอม 96.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ปราณี บุญตา 1.นาง จามรี พรหมทา

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.