หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์

ผลชนะเลิศแยกตามโรงเรียน


1. โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา [ 1 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
241
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จรัส คำแดง 1.นาง วิณิตกุล สุเมธิวิทย์

2. โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ) [ 3 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
1
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฉันทกร ศรีวัย
2.เด็กชาย ภูวาษิต วระราช
3.เด็กหญิง โสภิดา จันทร์เปรียง
1.นาย อาหร่าม พิมมาศ
2.นางสาว ช่อลัดดา ปุญญา
369
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อิสระพงศ์ จันทร์เปรียง 1.นาง อุบลรัตน์ กาญจนเสน
400
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ เสาสอน
2.เด็กชาย อพิชัย เสาสอน
3.เด็กหญิง กชพร สีสถาน
4.เด็กหญิง สริญทิพย์ โคตรมงคล
5.เด็กหญิง อรระพิณ ไชยโชติ
1.นาย สำเริง สอนพูด
2.นางสาว กนกวรรณ ระงับภัย

3. โรงเรียนบ้านกันจด [ 2 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
164
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ สายสุวรรณ
2.เด็กหญิง ดารารัตน์ เดิมพันธ์
1.นาง อรทัย สุฤทธิ์
2.นาง สุพัตรา ลาคำ
737
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ สายสุวรรณ 1.นาง อรทัย สุฤทธิ์

4. โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย [ 4 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
3
การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ ศรีมงคล
2.เด็กหญิง ธัญยพร ไชยบุดดี
3.เด็กหญิง เบญญา นพเก้า
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
2.นาง นุจรี ปรีเปรม
10
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัฐศิลป์ นิลเกตุแก้ว
2.เด็กชาย ภากร ปันทอง
3.เด็กชาย สรยุทธ พิลาดี
4.เด็กหญิง พริมา ปันทอง
5.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เกิดกล้า
6.เด็กหญิง สาริศา เสน่หา
1.นาง สุวธิดา พวงมะลิ
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
3.นาง นุจรี ปรีเปรม
48
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นัฐวุฒิ สายโสม
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ สาระวาท
3.เด็กหญิง กรรณิกา ทองกล่ำ
1.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
171
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ คำมา
2.เด็กหญิง ผกาวรรณ ทองกล่ำ
3.เด็กหญิง ประภัสสร ศรีมงคล
1.นาง นุจรี ปรีเปรม
2.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา

5. โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย [ 2 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
2
คอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิรัตติกาล งามเจริญ
2.เด็กหญิง ปรียาภรณ์ คามวัน
1.นาง จำปา สมรัตน์
2.นาย กุญชร กลมพันธ์
213
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภกร เชิงฉลาด
2.เด็กชาย โกศล แก้วลอย
1.นาง จำปา สมรัตน์
2.นางสาว ลัดดาวัลย์ สวาสดิ์ธรรม

6. โรงเรียนบ้านกันทรอม [ 3 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
263
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ ศรีธนต์ 1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
312
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุธิตา เลิศศรี
2.เด็กหญิง สวิตตา เลิศศรี
3.เด็กหญิง นันทภรณ์ มนตรีวงษ์
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
2.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
736
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วลัยพรรณ ศรีดาพันธ์ 1.นาง สิชล พึ่งปาน

7. โรงเรียนบ้านขุนหาญ [ 6 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
14
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ถิรวัฒน์ จันทะสนธิ์
2.เด็กชาย ฉกาจ โพธิสาร
3.เด็กหญิง ภารวี ศรีภักดิ์
4.เด็กหญิง นิศา มนตรีวงษ์
5.เด็กหญิง พรนภัส นาคสด
1.นาง ปิยวดี กองหล้า
2.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
231
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภาคภูมิ อินวันนา
2.เด็กชาย สุรสิทธิ์ อินวันนา
3.เด็กชาย ปรัญญา ปัญญะ
1.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
2.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
395
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-ป.6
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ทิพวรรณ ชิมชม
2.เด็กหญิง สุพัชชา บุญสอน
3.เด็กหญิง สุทธิดา ทองละมุล
4.เด็กหญิง นิศา มนตรีวงษ์
5.เด็กหญิง ภารวี ศรีภักดิ์
6.เด็กหญิง พรนภัส นาคสด
7.เด็กหญิง ติชิลา เลิศศรี
8.เด็กหญิง ณัฐนิชา สมบัติ
1.นางสาว สุชานาถ ธรรมวันนา
2.นาง ลมเลือน โพธิสาร
3.นาง นภัสร์ชนัญ ภัทรพงศ์ตฤณ
4.นาง ปิยวดี กองหล้า
398
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.4-ป.6
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐรุจา บุญมา
2.เด็กหญิง ศุลีพร ปัญญะ
3.เด็กหญิง พัชรี พอสว่าง
4.เด็กหญิง จันทร์จิรา รังษีสุข
5.เด็กหญิง เพชรดา ในทอง
6.เด็กหญิง ภานุมาศ ยอดจันทร์
7.เด็กหญิง นิภาพร ทองละมุล
8.เด็กหญิง ทิพรดา จินตบุตร
9.เด็กหญิง เกษนรินทร์ เเสนดี
10.เด็กหญิง เพียงเกษ อานาม
11.เด็กหญิง ชลนิชา นพเก้า
12.เด็กหญิง ภาวิดา แก้วโมกข์
13.เด็กหญิง สุนิษา แสนดี
1.นางสาว สุชานาถ ธรรมวันนา
2.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
3.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
4.นาง วิบูลศรี ศรีระเริญ
5.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
500
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
93.38
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไพศาล มีวงษ์ 1.นาย ปฏิภาณ ดาวงษ์
502
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
87.75
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไพศาล มีวงษ์
2.เด็กชาย จีระศักดิ์ บัวนาค
3.เด็กชาย ธีระศักดิ์ ปัญญา
4.เด็กชาย อมรเทพ เเซ่อึ้ง
5.เด็กชาย กิตติพัฒน์ บุญปัญญา
6.เด็กชาย พุฒิพงษ์ แก้วบุญปัญ
7.เด็กชาย ธนวัฒน์ เกษอินทร์
8.เด็กชาย ดุลยณัฐ สารรักษ์
9.เด็กชาย เอกสิน ทองละมุล
10.เด็กชาย ฉกาจ โพธิสาร
11.เด็กหญิง ภารวี ศรีภักดิ์
12.เด็กหญิง สุพัชชา บุญสอน
13.เด็กหญิง ทิพวรรณ ชิมชม
14.เด็กหญิง นิศา มนตรีวงษ์
15.เด็กหญิง ณัฐนิชา สมบัติ
16.เด็กหญิง สุทธิดา ทองละมุล
17.เด็กหญิง กรองกาญจน์ แก้วลอย
18.เด็กหญิง ติชิลา เลิศศรี
19.เด็กหญิง พรนภัส นาคสด
20.เด็กหญิง รสสุคนธ์ จันทะสนธิ์
21.เด็กหญิง สุพรรณิภา ปัญญา
22.เด็กหญิง อุมากร พิศพงษ์
23.เด็กหญิง สุธิษา แก้วกัณหา
24.เด็กหญิง สุธาวัลย์ ดอนจันมาตย์
25.เด็กหญิง อรอุมา ศรีภักดิ์
26.เด็กหญิง อังคณา ไวแสน
27.เด็กหญิง สุกัณญา วังคะพันธ์
28.เด็กหญิง เวทิตา ทองวิจิตร
29.เด็กหญิง อารียา จูมแก้ว
30.เด็กหญิง นันทิชา ศรศรี
1.นาย ปฏิภาณ ดาวงษ์
2.นาย สมัคร สุขตะกั่ว
3.นางสาว สุชานาถ ธรรมวันนา
4.นาง สำลี สุรบุตร

8. โรงเรียนบ้านโคกระเวียง [ 7 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
20
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มลธิชา ศรีดาจันทร์
2.เด็กหญิง ณัฐทิชา ปริทา
1.นาย อรรถพล สุรวิทย์
2.นาง อรทัย อินวันนา
21
คอมพิวเตอร์
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนันธวงศ์ จันทร์เปรียง
2.นางสาว ชนานันท์ มะตะราช
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นาง ศิรยา ไสวธนากูล
22
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พัสกร โสดแก้ว
2.เด็กชาย ณัฐภาส วงเพ็ง
3.เด็กชาย ธนดล เชื้อช่างเหล็ก
1.นาย อรรถพล สุรวิทย์
2.นาง วนิดา กุลเกษ
29
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นางสาว ปาริชาติ ศรีระเริญ
2.นางสาว จิราวรรณ เพ็ชรประกอบ
1.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
2.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
34
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ ภูมิพัฒน์
2.เด็กหญิง รุ่งฤดี ศรีภักดิ์
3.เด็กหญิง ปิ่นมณี วงเพ็ง
1.นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
2.นางสาว หัทยา โคตะมา
242
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จุไรรัตน์ ปรีเปรม 1.นางสาว หัทยา โคตะมา
605
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ เกษอินทร์ 1.นาง ศิรยา ไสวธนากูล

9. โรงเรียนบ้านจองกอ [ 0 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู

10. โรงเรียนบ้านจะเนียว [ 2 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
108
เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชาญชัย คำสาร
2.เด็กชาย ณัฐพล อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง วนิชา แก้วตา
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีวิเศษ
604
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา คำแดง 1.นาย ศักดิ์นรินทร์ สินศิริ

11. โรงเรียนบ้านซำ [ 2 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
269
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กุลธิดา งอนสวรรค์ 1.นาย อำนาจ แก้วหานาม
370
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง แสงเดือน สุพงษ์
2.เด็กหญิง แสงเดือน สุพงษ์
1.นาง สุภาภรณ์ เมืองหงษ์

12. โรงเรียนบ้านดู่ [ 5 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
28
คอมพิวเตอร์
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เจตรินทร์ ศรีสมบัติ
2.เด็กชาย พิสิษฐ์ ภิญโญ
1.นาง สุพัตรา ศิลารักษ์
2.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
67
การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนภรณ์ ประมูลชาติ
2.เด็กหญิง ณฤทัย สินศิริ
3.เด็กหญิง ศิริพร บุตรดา
1.นาง ละเอียด เอาทวีรัชต์
2.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
287
เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กวินทร์ สำราญดี
2.เด็กหญิง ไปรยา ทองละมุล
3.เด็กหญิง เดือนเพ็ญ ทองวิจิตร
4.เด็กหญิง พรสารรค์ สิงหชาติ
5.เด็กหญิง ณฤทัย สินศิริ
6.เด็กหญิง สุภาพร ปานทอง
7.เด็กหญิง ศิริมาพร เข็มใคร
1.นาย รังสันต์ แสงดี
2.นาง ละเอียด เอาทวีรัชต์
3.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
335
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เดือนเพ็ญ ทองวิจิตร 1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
345
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
87.66
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปฏิธาน พลเมืองศรี
2.เด็กชาย ธรรมรัตน์ ภายอุ่ม
3.เด็กชาย จิราเดช สายจันทร์
4.เด็กชาย พีรพัฒน์ เพชรรััตน์
5.เด็กชาย ธีระพล ครองบุญ
6.เด็กหญิง ปรียา ทองละมุล
7.เด็กหญิง พรสารรค์ สิงหชาติ
8.เด็กหญิง ณัฐนนท์ นันทสิงห์
9.เด็กหญิง วริศรา วงค์พิทักษ์
10.เด็กหญิง มนฤดี สุดขำ
11.เด็กหญิง วิภารัตน์ วรรณมาศ
12.เด็กหญิง ศิริกาญจน์ วรรณมาศ
13.เด็กหญิง ไปรยา ทองละมุล
14.เด็กหญิง สวรรยา วงศ์วิเศษ
15.เด็กหญิง ณฤทัย สินศิริ
16.เด็กหญิง เยาวภา ยาคำ
17.เด็กหญิง ยุวดี อันละคร
18.เด็กหญิง ธนภรณ์ ประมูลชาติ
19.เด็กหญิง ศิริพร บุตรดา
20.เด็กหญิง สุธาสินี มาลาวัน
1.นาง พวงแก้ว พากเพียร
2.นาง ละเอียด เอาทวีรัชต์
3.นาง วิไล ประจันตะเสน
4.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
5.นาง สุพัตรา ศิลารักษ์
6.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์

13. โรงเรียนบ้านเดื่อ [ 2 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
167
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เกวลิน สารพะยาว
2.เด็กหญิง ดาว ผิวอ่อน
3.เด็กหญิง สิริวรรณ จันทร์เหลือง
1.นาง อุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์
2.นาง กฤษณา สิทธิจรรยากุล
226
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คุณากร เพชรหงษ์
2.เด็กชาย วีรภัทร สวนมอญ
3.เด็กชาย พัชรพล อินทพงษ์
1.นาง อุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์
2.นาง กฤษณา สิทธิจรรยากุล

14. โรงเรียนบ้านตานวน [ 1 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
16
คอมพิวเตอร์
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐกิตติ์ เพ็ชรรัตน์
2.เด็กชาย ธันวา วารีย์
1.นาย วินัด อุ่นแก้ว
2.นาง เพ็ชร์ อุ่นแก้ว

15. โรงเรียนบ้านตาเอก [ 21 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
24
คอมพิวเตอร์
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เนติธร สินจะโปะ
2.เด็กชาย จิตติพัฒน์ สุขไสว
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
102
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณิชารีย์ เวียงคำ
2.เด็กหญิง วริศรา อ่อนคำ
3.เด็กหญิง ชนาภา วิชาพูล
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
2.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
103
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ม่วงอ่อน
2.เด็กชาย พลวัต กลุ่มยา
3.เด็กชาย ต้น คำเสียง
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
2.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
165
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัฐภูมิ คันศร
2.เด็กหญิง กิ๊ฟ ไชยจักร
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาย วิฑูรย์ จันทร์ขาว
166
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิริยะ พรชัย
2.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ สุพงษ์
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาย ประสิทธิ์ ศรีลาชัย
208
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษพล โสภากุล
2.เด็กชาย อิทธิพล สิงหชาติ
1.นาง สุมาลี แก้วโมกข์
2.นาย เจษฎาภรณ์ สุพงษ์
277
เรียนร่วม - ศิลปะ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศิลามณี นวนแสง 1.นางสาว นิภารัตน์ เลิศศรี
310
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุนิตรา จันทร์พรหม 1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
313
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เฉลิมเกียรติ เหล่าโก๊ก
2.เด็กชาย ศิขรินทร์ รวบกระโทก
3.เด็กชาย ธวัชชัย ใจสว่าง
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
2.นาย เจษฎาภรณ์ สุพงษ์
353
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนารัตน์ สว่างภพ 1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
371
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง น้ำทิพย์ สิงหชาติ 1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
372
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วราภรณ์ คำลอย 1.นางสาว นิภารัตน์ เลิศศรี
373
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพล วันทะชัย 1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
374
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ สุพงษ์ 1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
602
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัฐภูมิ คันศร 1.นางสาว อภิญญา จำนงค์
603
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศิรชัช ปุ๋ยกระโทก 1.นางสาว อภิญญา จำนงค์
643
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพล วันทะชัย
2.เด็กชาย วรวุฒิ คุ้มครอง
3.เด็กชาย ชนะชัย ศรีใส
4.เด็กชาย วรวรรณ ขวัญเมือง
5.เด็กชาย ศราวุธ มนเทียรอาจ
6.เด็กชาย กันกวี บุญเครือ
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย สุนทร ผิวเงินยวง
3.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
702
ปฐมวัย
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อารียา เลิศวิลัย
2.เด็กหญิง โชติกา ยงเพชร
3.เด็กหญิง กิ่งไทร ทองวิจิตร
1.นาง วาทินี ไกรรักษ
2.นาง ทิวาพร ทองแย้ม
703
ปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กานต์พิชชา ศรีชาติ
2.เด็กหญิง จิราภรณ์ คำลอย
3.เด็กหญิง ฑิฆัมภรณ์ คำลอย
1.นาง วาทินี ไกรรักษ
2.นาง ทิวาพร ทองแย้ม
731
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพล วันทะชัย 1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
732
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง น้ำทิพย์ สิงหชาติ 1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง

16. โรงเรียนบ้านพยอม [ 10 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
12
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พัฒนศักดิ์ วงษ์พินิจ
2.เด็กชาย ธนพนธ์ สมจิตร
3.เด็กหญิง พนิตพร วงษ์พินิจ
4.เด็กหญิง กานธิดา ชัยมงคล
5.เด็กหญิง นิชกานต์ วงษ์พินิจ
6.เด็กหญิง อริศรา ขุมเงิน
1.นาง พรพิศ พรมมาก
2.นาง ชุติมณฑน์ ระงับภัย
3.นางสาว สุนี พะโสม
177
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงสกร ผิวขาว
2.เด็กชาย อดิเทพ ขุมเงิน
3.เด็กชาย นิพนธ์ เสาแพง
1.นาง พรพิศ พรมมาก
2.นาย อนุวัตร เกษอินทร์
182
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จักรพงษ์ จรรยา
2.เด็กชาย พิเชษฐ์ชัย พงษ์วัน
3.เด็กชาย ปรีชา วันอุบล
1.นาย อนุวัตร เกษอินทร์
2.นาง พรพิศ พรมมาก
185
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิทวิทย์ จันคณา
2.เด็กชาย สิทธิชัย มณี
3.เด็กชาย นพนันท์ เกษอินทร์
1.นาย อนุวัตร เกษอินทร์
2.นาง พรพิศ พรมมาก
195
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กุสุมา เร่งพิมาย
2.เด็กหญิง โสภิดา โสดา
3.เด็กหญิง นาธร วงษ์พินิจ
1.นาง พรพิศ พรมมาก
2.นางสาว ชุติมณฑน์ ระงับภัย
197
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไพศาล สุธารส
2.เด็กหญิง เจนจิรา จันทร์เปรียง
3.เด็กหญิง ธาราริยา สอยโว
1.นาง พรพิศ พรมมาก
2.นางสาว ชุติมณฑน์ ระงับภัย
352
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒิพงศ์ อภิสันตานนท์ 1.นาง จามรี พรหมทา
501
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูรินทร์ เกษอินทร์ 1.นาย คมสันต์ สีทะ
505
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เทพกุญชร บวรกิจดำรงเลิศ 1.นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
507
ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปราณี บุญตา 1.นาง จามรี พรหมทา

17. โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ [ 5 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
23
การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิกุล เรืองคำ
2.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ กันมา
3.เด็กหญิง ปวิตตรา จิตรโสม
1.นางสาว ปิยภัทร เรืองใจ
2.นาง นิรันดร โภคพันธ์
191
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ทนงศักดิ์ โพธิสาร
2.เด็กชาย ชาคร โพธิ์กระสังข์
1.นาง จันทราพรรณ ชนะดวงใจ
311
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
97.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธัชพล โพธิสาร
2.เด็กหญิง ธิติพร วันนุบล
3.เด็กหญิง ชนัญชิดา โพธิสาร
1.นาง ศรีไศล เกษกร
2.นางสาว สังวาล ชาวสำราญ
376
ศิลปะ-นาฏศิลป์
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิชิตพงศ์ จันทร์เปรียง
2.เด็กชาย นัทธพงศ์ จันทะคัด
3.เด็กชาย ไกรลาศ โพธิ์กระสังข์
4.เด็กชาย เจษธนะพัฒน์ สุขเขียว
5.เด็กชาย สมัด เรืองคำ
6.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ พุฒภา
7.เด็กหญิง กุลดา สุดสังข์
8.เด็กหญิง ธัญชนก มังคละ
9.เด็กหญิง เบญจมาศ อ่อนจิตร
10.เด็กหญิง คุณัญญา สุดสังข์
1.นาง กองสิน ปรีเปรม
2.นาง จันทราพรรณ ชนะดวงใจ
3.นาง วรัทยา สุวรรณโค
601
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ สนองบุญ
2.เด็กชาย ชญานนท์ เทาศิริ
3.เด็กชาย ธนพล นิมาลา
4.เด็กชาย กมล สิบเมื่ยง
5.เด็กชาย ศุภชัย ปลื้มใจ
6.เด็กชาย อนันต์ ปลื้มใจ
7.เด็กชาย อนุพงศ์ โพธิสาร
8.เด็กชาย ธิติวุฒิ เรืองดี
9.เด็กหญิง รวิภา โพธิสาร
10.เด็กหญิง ศิรินธร วันนุบล
11.เด็กหญิง ศรีประทุม โพธิสาร
12.เด็กหญิง ผลิตา ไตรศรี
13.เด็กหญิง ปวีณา แวงแก้ว
14.เด็กหญิง กาญจนา สุดสังข์
15.เด็กหญิง สุกานดา ไชยสุวรรณ
16.เด็กหญิง ปัทมา สีทอง
17.เด็กหญิง ราตรี โพธิ์กระสังข์
18.เด็กหญิง มลทิรา ทองละมุล
19.เด็กหญิง ศศิเกตุ โพธิสาร
20.เด็กหญิง เก็จมณี โพธิสาร
21.เด็กหญิง ปวีณา เรืองคำ
22.นางสาว ศศินันท์ พงษ์วัน
23.นางสาว นริศรา แต้มงาม
24.นางสาว ฐิติมา โคสิตา
25.นางสาว หัทยาภรณ์ สมเพชร
26.นางสาว ฐิติมา จันทะสน
27.นางสาว กนกภรณ์ สุดสังข์
28.นางสาว ภัทรวรรณ มาแสวง
1.นาย นัยณัฏฐ์ ศรีชัย
2.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
3.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
4.นาย วินัย โพธิสาร
5.นางสาว จตุนารัตน์ หงษ์นภวิทย์

18. โรงเรียนบ้านระหาร [ 6 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
174
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อโนชา มูลดับ
2.เด็กชาย นครธม สมอินทร์
1.นาย นราวิชญ์ ดอกพวง
262
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พอเพียง ดอกพวง 1.นาง สุมาลี ดอกพวง
268
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุภัสสรา โนนไทย 1.นาง สุมาลี ดอกพวง
327
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
94.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์ชนก สุขขวด 1.นาง เพ่งพิศ ดอกพวง
329
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
93.50
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศุภักษร ทองผิว 1.นาง เพ่งพิศ ดอกพวง
333
ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.นาย นภัสสร ฟ้อนตะคุ 1.นาง เพ่งพิศ ดอกพวง

19. โรงเรียนบ้านสดำ [ 2 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
26
การงานอาชีพ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ ในเรือน
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ สุดสังข์
3.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา จันทิมาลย์
1.นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
2.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
135
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูธนภัทร เมฆคลี
2.เด็กหญิง ภัทรภรณ์ สาลีกุล
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
2.นาง รัชดาภรณ์ สุจารี

20. โรงเรียนบ้านหนองขนาน [ 0 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู

21. โรงเรียนบ้านหนองคู [ 5 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
51
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุนิสา สุดสังข์
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ สุดสังข์
3.เด็กหญิง กนกวรรณ อาจภักดี
4.เด็กหญิง กนกวรรรณ ทองแสง
5.เด็กหญิง กุลสตรี สุดสังข์
6.เด็กหญิง สุทารัตน์ จิตรจันทร์
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2.นางสาว ศยามล สุดสังข์
3.นาง ชลิตา เอียงผา
181
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คมสัน แปลงถิ่น
2.เด็กชาย พงศกร มนทอง
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
184
วิทยาศาสตร์
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศธร วันนุบล
2.เด็กชาย สุทธิวัตร สุดสังข์
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
307
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กมลลักษณ์ อาจภักดี
2.เด็กหญิง ชนิษฐารัตน์ ศรีดาพันธ์
1.นาง พรรณธินีย์ ระงับภัย
2.นาง ชลิตา เอียงผา
375
ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติพงศ์ จันทะสน
2.เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ ศรีดาพันธ์
3.เด็กชาย ปรีชา บุญจันทร์
4.เด็กชาย สรศักดิ์ พุทธภา
5.เด็กชาย พิรชัช ถูกหมาย
6.เด็กชาย ศุภชัย ชุ่มเสนา
7.เด็กชาย ณิชกานต์ เดินไพร
8.เด็กชาย อาทิตย์ ศรีดาพันธ์
9.เด็กชาย กิตติภพ โพธิสาร
10.เด็กชาย ธันวา จันทะสน
11.เด็กชาย ชัชพงศ์ รอดดอนไพร
12.เด็กชาย กิตติคุณ โพธิสาร
13.เด็กชาย ชาตรีวิทย์ จิตรโสม
14.เด็กชาย ฌัฐกิตติ์ พะโสม
15.เด็กชาย ทศพร งอนสวรรค์
16.เด็กชาย สดใส จันคณา
17.เด็กชาย ธนกฤต โพธิสาร
18.เด็กชาย ศตนันท์ สะอาด
19.เด็กชาย ณัฐวัตร์ สุดาชาติ
20.เด็กชาย วิวัฒน์ ปลื้มใจ
21.เด็กชาย วันชัย สิทธิศร
22.เด็กชาย กิตติศักดิ์ จันทะสน
23.เด็กหญิง เมษา จันทิมาล
24.เด็กหญิง ตวงรัตน์ อุณาพันธ์
25.เด็กหญิง ปวีณา เพชรสังหาร
26.เด็กหญิง พิมพ์สุดา บุญจูม
27.เด็กหญิง บุษยากร เปียพรัด
28.เด็กหญิง กมลวรรณ ขยันวงษ์
29.เด็กหญิง พิชญาภา สมบัติ
30.เด็กหญิง เพ็ญนพร อาจต้น
31.เด็กหญิง ญาณิศา สร้อยสวัสดิ์
32.เด็กหญิง ฉันชนก โพธิสาร
33.เด็กหญิง ผกามาศ ทองเต็ม
34.เด็กหญิง อนุธิดา สะเดา
35.เด็กหญิง พชรธิดา วรจันทร์
36.เด็กหญิง สลิลทิพย์ สุดสังข์
37.เด็กหญิง วิณรัตน์ โคตะมา
38.เด็กหญิง ชยานันท์ แก้วลอย
39.เด็กหญิง พิชานันท์ สุดสังข์
40.เด็กหญิง ทัตนิชา อินคำเชื้อ
1.นางสาว วไลลักษณ์ สมพร
2.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
3.นาง พรรณธินีย์ ระงับภัย
4.นาย สมภพ ผ่องราษี
5.นาง ชลิตา เอียงผา
6.นางสาว ศยามล สุดสังข์
7.นางสาว บุษบา เสาแก่น
8.นาง ยุวดี วรรณทอง

22. โรงเรียนบ้านหนองผือ [ 2 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
162
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชมพู่ ทองลอย
2.เด็กหญิง พนิดา ศรีภักดิ์
3.เด็กหญิง รัตนา สายอุทา
1.นาย สัมฤทธิ์ พวงมะลิ
2.นาง กุหลาบ พวงมะลิ
734
การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นัทธกานต์ ศรีมงคล
2.เด็กหญิง อัลจิมา ปลื้มหอม
3.เด็กหญิง อรัญญา สุริเตอร์
1.นาง กุหลาบ พวงมะลิ
2.นาง มุขธิดา เก่งมนตรี

23. โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์ [ 10 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู
6
การงานอาชีพ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัควัต พุทธนาวงค์
2.เด็กชาย ธีรศักดิ์ นวลตา
3.เด็กชาย บวรภัค สิงห์คร
1.นาย จิรภัทร ทีฆายุพรรค
2.นาย ทองสุข จันทร์พรหม
11
คอมพิวเตอร์
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิระนันท์ จันทร์น้อย
2.เด็กชาย เสริมศักดิ์ สิทธิชล
1.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
2.นาย จิรภัทร ทีฆายุพรรค
18
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เกรียงไกร จอมจันทร์
2.เด็กชาย ชนะชล พาลึก
3.เด็กหญิง รัชนีกร อุ่นแก้ว
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
2.นาย สุทธวีร์ ศรีสุข
19
การงานอาชีพ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
93.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิระนันท์ จันทร์น้อย
2.เด็กชาย ลัทธพล บุญยงค์
3.เด็กหญิง ปาริชาติ ศรีบุญลา
1.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
2.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
265
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ ทองละมุล 1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
271
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิชยุตม์ แสงสกุล 1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
300
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ปลื้มหอม 1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
308
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ราวิตรี สายสุวรรณ
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ สิทธิชล
1.นาง อังคณา สอดแก้ว
2.นาย สมิง สอดแก้ว
309
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มณีทิตย์ กองแก้ว
2.เด็กหญิง วิลัย ทองวิจิตร
1.นาง อังคณา สอดแก้ว
2.นาย สมิง สอดแก้ว
721
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปาลินี ศรีภักดิ์ 1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง

24. โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์น้อย [ 0 ]
รหัส
หมวดหมู่
ชื่อกิจกรรม
คะแนน
ระดับ
เหรียญ
นักเรียน
ครู

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.