หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย สาละวิน สมปอง
2.เด็กหญิง ภัทรภร ผิวอ่อน
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ศิรสิทธิ์ แก้วกัณหา
2.เด็กหญิง บุญนิศา หรรษา
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย กิตติภูมิ อุ่นแก้ว
2.เด็กชาย อภิวัฒน์ อุ่นแก้ว
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.เด็กชาย จักรพรรณ มีฤทธิ์
2.เด็กชาย ไทยรัฐ สายจันทร์
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ไทยรัฐ สายจันทร์
2.เด็กชาย จักรพรรณ มีฤทธิ์
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย อรัญญาฤทธิ์ พลที
2.เด็กชาย ธีทัตย์ ผิวอ่อน
3.เด็กหญิง สุดารัตน์ คำแดง
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ธีทัตย์ ผิวอ่อน
2.เด็กชาย อรัญญาฤทธิ์ พลที
3.เด็กหญิง สุดารัตน์ คำแดง
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย จรัส คำแดง
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ศุภกิจ กงศรี
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง พิชยดา เขียวนวล
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ คำแดง
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ อุ่นแก้ว
2.เด็กหญิง กัณพัตร จันทร์สง่า
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ปฏิหาริย์ ชมชิด
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง สุธาสินี ตรัยตรึงโกศล
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง นันทกานต์ อุ่นแก้ว
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง นงนภัส กงศรี
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ชนาภัทร ไชยชนะ
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ปฏิหาริย์ ชมชิด
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ปฏิหาริย์ ชมชิด
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง นงนภัส กงศรี
2.เด็กหญิง นงนภัส กงศรี
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง บุญนิศา หรรษา
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง นงนภัส กงศรี
2.เด็กหญิง กฤษณา กงศรี
3.เด็กหญิง บุญนิศา หรรษา
4.เด็กหญิง พิชยดา เขียวนวล
5.เด็กหญิง สุธาสินี ตรัยตรึงโกศล
6.เด็กหญิง นันทกานต์ อุ่นแก้ว
7.เด็กหญิง จิราพร อุ่นแก้ว
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กชาย ธีรพงษ์ สายน้อย
2.เด็กชาย ธีราทร ผิวอ่อน
3.เด็กหญิง กัญญาภรณ์ พานุรักษ์
24 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กหญิง ปรียาพร วิชัย
2.เด็กหญิง อุษามณี อารมย์
3.เด็กหญิง กานต์ระวี สายสุวรรณ
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ชนาภัทร ไชยชนะ
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.