หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านพยอม
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1.เด็กชาย พัฒนศักดิ์ วงษ์พินิจ
2.เด็กชาย ธนพนธ์ สมจิตร
3.เด็กหญิง พนิตพร วงษ์พินิจ
4.เด็กหญิง กานธิดา ชัยมงคล
5.เด็กหญิง นิชกานต์ วงษ์พินิจ
6.เด็กหญิง อริศรา ขุมเงิน
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง เบญจมาศ จันทร์เปรียง
2.เด็กหญิง สุนิสา วงษ์พินิจ
3 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย พงสกร ผิวขาว
2.เด็กชาย อดิเทพ ขุมเงิน
3.เด็กชาย นิพนธ์ เสาแพง
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1.เด็กชาย จักรพงษ์ จรรยา
2.เด็กชาย พิเชษฐ์ชัย พงษ์วัน
3.เด็กชาย ปรีชา วันอุบล
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย วิทวิทย์ จันคณา
2.เด็กชาย สิทธิชัย มณี
3.เด็กชาย นพนันท์ เกษอินทร์
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง กุสุมา เร่งพิมาย
2.เด็กหญิง โสภิดา โสดา
3.เด็กหญิง นาธร วงษ์พินิจ
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ไพศาล สุธารส
2.เด็กหญิง เจนจิรา จันทร์เปรียง
3.เด็กหญิง ธาราริยา สอยโว
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง นภา จิตรโสม
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง อริศรา ขุมเงิน
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ชาญณรงค์ มะปราง
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง ชุติมา วงษ์พินิจ
2.เด็กหญิง พิมพ์พิศา จันทร์เปรียง
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง นันทิดา ชมเมือง
2.เด็กหญิง ศิริประภาพร ตุละตะอาน
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย วุฒิพงศ์ อภิสันตานนท์
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง นัชธิญา สรจักร
15 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ณรงค์ชัย ในทอง
16 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ภูรินทร์ เกษอินทร์
17 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1.เด็กชาย เทพกุญชร บวรกิจดำรงเลิศ
18 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ปราณี บุญตา
19 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กชาย ณัฐกฤต สติภา
2.เด็กหญิง รัชณีวรรณ งามไชยสิริกุล
3.เด็กหญิง ณิชา วงษ์พินิจ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.