หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง บัณฑิตา โพธิสาร
2.เด็กหญิง ธัญญรัตน์ พุฒภา
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง กุลธิดา ฝางนอก
2.เด็กหญิง ภาริณี โพธิ์กระสังข์
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง พิกุล เรืองคำ
2.เด็กหญิง รัตนาภรณ์ กันมา
3.เด็กหญิง ปวิตตรา จิตรโสม
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง บัณฑิตา โพธิสาร
2.เด็กหญิง ฐิติยา จันคนา
5 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง วราภรณ์ จิตรโสม
2.เด็กหญิง ฐิติยา จันคนา
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง มาตาฤทัย ยวนคำ
2.เด็กหญิง ณัฐลิน ทองละมุล
3.เด็กหญิง อาทิตยา งอนสุวรรณ์
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย จิรเดช สะอาด
2.เด็กหญิง วรัญญา เมฆคลี
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย นัทธพงศ์ จันทะคัด
2.เด็กหญิง ธันย์ชนก มังคละ
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1.เด็กชาย ธนพล สุดสังข์
2.เด็กหญิง ประกายแก้ว โพธิสาร
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ วรรณทอง
2.เด็กชาย จักรพงศ์ เลิศศรี
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ธีร์ธวัช สิงห์คำป้อง
2.เด็กชาย สุเมธ จิตรโสม
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1.เด็กชาย ทนงศักดิ์ โพธิสาร
2.เด็กชาย ชาคร โพธิ์กระสังข์
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา โคตะมา
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง ชนนิกานต์ โพธิืกระสังข์
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง จันทภา โพธิสาร
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ธัชพล โพธิสาร
2.เด็กหญิง ธิติพร วันนุบล
3.เด็กหญิง ชนัญชิดา โพธิสาร
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง พีลาวรรณ สุธัญสวรรค์
2.เด็กหญิง รัญชนา มังคละ
3.เด็กหญิง ศนิวาร จันทะสน
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย เจษธนะพัฒน์ สุขเขียว
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1.เด็กชาย ศุภชัย เรืองคำ
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ไกรลาศ โพธิ์กระสังข์
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง สโรชา โคสิตา
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง สุชัญญา หนูจันทึก
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง คุณัญญา สุดสังข์
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ สนองบุญ
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง รวิภา โพธิสาร
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย พิชิตพงศ์ จันทร์เปรียง
2.เด็กชาย นัทธพงศ์ จันทะคัด
3.เด็กชาย ไกรลาศ โพธิ์กระสังข์
4.เด็กชาย เจษธนะพัฒน์ สุขเขียว
5.เด็กชาย สมัด เรืองคำ
6.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ พุฒภา
7.เด็กหญิง กุลดา สุดสังข์
8.เด็กหญิง ธัญชนก มังคละ
9.เด็กหญิง เบญจมาศ อ่อนจิตร
10.เด็กหญิง คุณัญญา สุดสังข์
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.4-ป.6
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1.เด็กชาย ก้องฟ้า สีกะพา
2.เด็กชาย วุฒิพงษ์ สนองบุญ
3.เด็กหญิง มาตรฤทัย ยวนคำ
4.เด็กหญิง ปวีณา เรืองคำ
5.เด็กหญิง อาทิตยา มอนสุวรรณ์
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ สนองบุญ
2.เด็กชาย ชญานนท์ เทาศิริ
3.เด็กชาย ธนพล นิมาลา
4.เด็กชาย กมล สิบเมื่ยง
5.เด็กชาย ศุภชัย ปลื้มใจ
6.เด็กชาย อนันต์ ปลื้มใจ
7.เด็กชาย อนุพงศ์ โพธิสาร
8.เด็กชาย ธิติวุฒิ เรืองดี
9.เด็กหญิง รวิภา โพธิสาร
10.เด็กหญิง ศิรินธร วันนุบล
11.เด็กหญิง ศรีประทุม โพธิสาร
12.เด็กหญิง ผลิตา ไตรศรี
13.เด็กหญิง ปวีณา แวงแก้ว
14.เด็กหญิง กาญจนา สุดสังข์
15.เด็กหญิง สุกานดา ไชยสุวรรณ
16.เด็กหญิง ปัทมา สีทอง
17.เด็กหญิง ราตรี โพธิ์กระสังข์
18.เด็กหญิง มลทิรา ทองละมุล
19.เด็กหญิง ศศิเกตุ โพธิสาร
20.เด็กหญิง เก็จมณี โพธิสาร
21.เด็กหญิง ปวีณา เรืองคำ
22.นางสาว ศศินันท์ พงษ์วัน
23.นางสาว นริศรา แต้มงาม
24.นางสาว ฐิติมา โคสิตา
25.นางสาว หัทยาภรณ์ สมเพชร
26.นางสาว ฐิติมา จันทะสน
27.นางสาว กนกภรณ์ สุดสังข์
28.นางสาว ภัทรวรรณ มาแสวง
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง สุชัญญา หนูจันทึก
2.เด็กหญิง สุชัญญา หนูจันทึก
31 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กหญิง ดารีวรรณ์ สุธัญสวรรค์
2.เด็กหญิง รัชดาพร แข็งแรง
3.เด็กหญิง ภัทราพร โพธิสาร
32 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กหญิง พัฒน์นรี จันทสนธิ์
2.เด็กหญิง ภาริดา อุปสุข
3.เด็กหญิง ทิวาวรรณ แก้วลอย
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ สนองบุญ
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.นางสาว ฐิติมา โคสิตา
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง กุลดา สุดสังข์
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย กฤติกร ทองสุข

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.