หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ฉันทกร ศรีวัย
2.เด็กชาย ภูวาษิต วระราช
3.เด็กหญิง โสภิดา จันทร์เปรียง
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1.เด็กชาย พชรธรรม สีสถาน
2.เด็กหญิง ศุภานันท์ นวลแสง
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง กชพร สีสถาน
2.เด็กหญิง ฟ้าใส สอดศรี
3.เด็กหญิง นัทธิตา บุญขาว
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ณัฐติยา คำสิงห์
2.เด็กหญิง เฟื่องฟ้า มากเหลือ
3.เด็กหญิง นภัสกร พานจันทร์
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย สุริยา อุทา
2.เด็กหญิง ธีรดา ระงับภัย
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ผดุงเกียรติ ดอกพวง
2.เด็กหญิง จิรนันท์ เพชรล้วน
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ศุภกริช จันทะสน
2.เด็กชาย อภิเดช บุตะมี
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ บุญเจริญ
2.เด็กชาย วรายุ นิยมวงศ์
3.เด็กชาย ภราดร มากเหลือ
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง สิริวิมล นวลแสง
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง สิริวิมล นวลแสง
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง ณัชชา หมู่หนองสังข์
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง พิชญดา นวลแสง
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง พิมนารา กุลเกษ
2.เด็กหญิง อัมธิกา พันธุ์แก่น
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง จิราลักษณ์ เกิดกุล
2.เด็กหญิง อรอุมา อุทา
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย อิสระพงศ์ จันทร์เปรียง
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ เสาสอน
2.เด็กชาย อพิชัย เสาสอน
3.เด็กหญิง กชพร สีสถาน
4.เด็กหญิง สริญทิพย์ โคตรมงคล
5.เด็กหญิง อรระพิณ ไชยโชติ
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง สิรินภา ไชยนต์
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กชาย ศรศักดิ์ เสาสอน
2.เด็กชาย อนุสิษฐ์ เสาสอน
3.เด็กหญิง ชญานันท์ วันทะวงษ์
19 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กชาย ฉัตรฐาพงษ์ พวงมะลิ
2.เด็กหญิง สุกัญญา นุ้ยดำ
3.เด็กหญิง หทัยรัตน์ ดอกพวง
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง วนิดา พวงมะลิ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.