หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านสดำ
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1.เด็กชาย สิทธิชัย เทาศิริ
2.เด็กหญิง รุจิรา สินศิรฺิ
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1.เด็กชาย วิทวัส สีดาพันธ์
2.เด็กชาย ศุภวัฒน์ นันทา
3.เด็กชาย พงษ์ปกรณ์ พุทธภา
4.เด็กหญิง ชุลีพร นิมาลา
5.เด็กหญิง กัญญาณัฐ บุญไชย
6.เด็กหญิง อารยา ชื่นใจ
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1.เด็กชาย จักรกฤษ จิตรโสม
2.เด็กชาย สิรวิชญ์ สิงห์เจริญ
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1.เด็กชาย เจษฎา จิตรโสม
2.เด็กหญิง พรพิทักษ์ สุดสังข์
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ ในเรือน
2.เด็กหญิง กรรณิการ์ สุดสังข์
3.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา จันทิมาลย์
6 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง สุวนันท์ เรืองคำ
2.เด็กหญิง สุวัสวดี สมพงษ์
3.เด็กหญิง นันทิชา แสนสมบัติ
7 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ภูธนภัทร เมฆคลี
2.เด็กหญิง ภัทรภรณ์ สาลีกุล
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย กรกฤช สุดสังข์
2.เด็กหญิง ภัทราพร โพธิสาร
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ภูชิต พึ่งศรี
2.เด็กหญิง วิภาดา ประวัติ
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย รัฐเขต ผิวหอม
2.เด็กชาย อนุชา พุทธภา
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1.เด็กหญิง พิมณพา ฆ้องเกิด
2.เด็กหญิง มลธิดา สุดสังข์
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง ชลธิชา สุดสังข์
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ภานุพงษ์ เรืองคำ
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย เจษฎา จิตรโสม
15 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กชาย ชยุตม์ โพธิสาร
2.เด็กหญิง ฐิตารีย์ ในเรือน
3.เด็กหญิง หทัยทิพย์ รันรามิตร
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กชาย นันทิพัฒน์ เกขุนทด
2.เด็กหญิง วาสินี เทาศิริ
3.เด็กหญิง สุธาสินี มาดายัง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.