หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านหนองคู
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ชาตรีวิทย์ จิตรโสม
2.เด็กชาย สรศักดิ์ พุทธภา
3.เด็กชาย วิวัฒน์ ปลื้มใจ
4.เด็กหญิง พิชญาภา สมบัติ
5.เด็กหญิง กมลวรรณ ขยันวงษ์
6.เด็กหญิง ปวีณา เพชรสังหาร
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง สตรีรัตน์ สมหวัง
2.เด็กหญิง ธนัตดา สะอาด
3.เด็กหญิง สุภาพร โพธิ์กระสังข์
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง สุนิสา สุดสังข์
2.เด็กหญิง มณีรัตน์ สุดสังข์
3.เด็กหญิง กนกวรรณ อาจภักดี
4.เด็กหญิง กนกวรรรณ ทองแสง
5.เด็กหญิง กุลสตรี สุดสังข์
6.เด็กหญิง สุทารัตน์ จิตรจันทร์
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1.เด็กชาย จิรันตน์ วรจันทน์
2.เด็กชาย ณัฐดนัย สายบุตร
3.เด็กชาย ศักดิ์ณรงค์ หงษ์โต
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย นฤพนธ์ จันทหอม
2.เด็กหญิง นิลาวัลย์ เชื้อหอม
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย สิรวิชญ์ สุดสังข์
2.เด็กชาย ธวัชชัย บุญจูม
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.เด็กชาย คมสัน แปลงถิ่น
2.เด็กชาย พงศกร มนทอง
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย พงศธร วันนุบล
2.เด็กชาย สุทธิวัตร สุดสังข์
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ธนวิชญ์ เมฆคลี
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง กมลลักษณ์ อาจภักดี
2.เด็กหญิง ชนิษฐารัตน์ ศรีดาพันธ์
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง มณฑาทิพย์ สุดสังข์
2.เด็กหญิง นิพาดา กาลสุวรรณ
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง มุกดา จันทิมาล
2.เด็กหญิง นันทิยา สุดสังข์
3.เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ สมบัติ
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1.เด็กชาย นิธิกานต์ เรือนนา
2.เด็กชาย ธีรภัทร จันทะสนธ์
3.เด็กหญิง จรรยาพร โพธิสาร
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ทศพร งอนสวรรค์
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย สดใส จันคนา
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง เมษา จันทิมาลย์
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ตวงรัตน์ อุณาพันธ์
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1.เด็กชาย กิตติพงศ์ จันทะสน
2.เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ ศรีดาพันธ์
3.เด็กชาย ปรีชา บุญจันทร์
4.เด็กชาย สรศักดิ์ พุทธภา
5.เด็กชาย พิรชัช ถูกหมาย
6.เด็กชาย ศุภชัย ชุ่มเสนา
7.เด็กชาย ณิชกานต์ เดินไพร
8.เด็กชาย อาทิตย์ ศรีดาพันธ์
9.เด็กชาย กิตติภพ โพธิสาร
10.เด็กชาย ธันวา จันทะสน
11.เด็กชาย ชัชพงศ์ รอดดอนไพร
12.เด็กชาย กิตติคุณ โพธิสาร
13.เด็กชาย ชาตรีวิทย์ จิตรโสม
14.เด็กชาย ฌัฐกิตติ์ พะโสม
15.เด็กชาย ทศพร งอนสวรรค์
16.เด็กชาย สดใส จันคณา
17.เด็กชาย ธนกฤต โพธิสาร
18.เด็กชาย ศตนันท์ สะอาด
19.เด็กชาย ณัฐวัตร์ สุดาชาติ
20.เด็กชาย วิวัฒน์ ปลื้มใจ
21.เด็กชาย วันชัย สิทธิศร
22.เด็กชาย กิตติศักดิ์ จันทะสน
23.เด็กหญิง เมษา จันทิมาล
24.เด็กหญิง ตวงรัตน์ อุณาพันธ์
25.เด็กหญิง ปวีณา เพชรสังหาร
26.เด็กหญิง พิมพ์สุดา บุญจูม
27.เด็กหญิง บุษยากร เปียพรัด
28.เด็กหญิง กมลวรรณ ขยันวงษ์
29.เด็กหญิง พิชญาภา สมบัติ
30.เด็กหญิง เพ็ญนพร อาจต้น
31.เด็กหญิง ญาณิศา สร้อยสวัสดิ์
32.เด็กหญิง ฉันชนก โพธิสาร
33.เด็กหญิง ผกามาศ ทองเต็ม
34.เด็กหญิง อนุธิดา สะเดา
35.เด็กหญิง พชรธิดา วรจันทร์
36.เด็กหญิง สลิลทิพย์ สุดสังข์
37.เด็กหญิง วิณรัตน์ โคตะมา
38.เด็กหญิง ชยานันท์ แก้วลอย
39.เด็กหญิง พิชานันท์ สุดสังข์
40.เด็กหญิง ทัตนิชา อินคำเชื้อ
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ จันคนา
2.เด็กชาย ณัฐพล นันสุวรรณ์
3.เด็กหญิง รัตติกาล โพธิสาร
20 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กหญิง จิรัฐติกาล จุมพิต
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ บุญศรัทธา
3.เด็กหญิง รัตติกาล โพธิสาร

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.