หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ชลธิชา คำพิราษฎร์
2.เด็กหญิง อนันตา สมศรี
3.เด็กหญิง กรรณิกา นิลบารันต์
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1.เด็กชาย ภัควัต พุทธนาวงค์
2.เด็กชาย ธีรศักดิ์ นวลตา
3.เด็กชาย บวรภัค สิงห์คร
3 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1.เด็กชาย จิระนันท์ จันทร์น้อย
2.เด็กชาย เสริมศักดิ์ สิทธิชล
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1.เด็กชาย เกรียงไกร จอมจันทร์
2.เด็กชาย ชนะชล พาลึก
3.เด็กหญิง รัชนีกร อุ่นแก้ว
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1.เด็กชาย จิระนันท์ จันทร์น้อย
2.เด็กชาย ลัทธพล บุญยงค์
3.เด็กหญิง ปาริชาติ ศรีบุญลา
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1.เด็กชาย พฤกษชาติ จันทร์น้อย
2.เด็กชาย กิตตินันท์ บุญรัตน์
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย อัครพนธ์ อ่อนน้อม
2.เด็กหญิง จุทามาศ บุญธรรม
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ธนากร ตาสื่อ
2.เด็กหญิง บุษบา สารกอง
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1.เด็กชาย วรพงษ์ เจริญทัศน์
2.เด็กหญิง วิไลพร อ่อนน้อม
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ ทองละมุล
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1.เด็กชาย วิชยุตม์ แสงสกุล
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ปลื้มหอม
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ราวิตรี สายสุวรรณ
2.เด็กหญิง ศิริลักษณ์ สิทธิชล
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง มณีทิตย์ กองแก้ว
2.เด็กหญิง วิลัย ทองวิจิตร
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1.เด็กชาย สิริกร อุปสุข
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กชาย เมธา ภูมิลำเนา
2.เด็กหญิง ศวิตา เตียกประโคน
3.เด็กหญิง ธนวรรณ์ ชูสาลี
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กชาย อภิเดช สายสุวรรณ
2.เด็กหญิง ดาวเรือง ปานทอง
3.เด็กหญิง เบญญาภรณ์ บังคม
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง ปาลินี ศรีภักดิ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.