หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านกันทรอม
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง วาสนา ศิริเทศ
2.เด็กหญิง ขนิษฐา สมเพชร
3.เด็กหญิง นิศารัตน์ มนตรีวงษ์
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง จุพามาศ เพ็ชรรัตน์
2.เด็กหญิง กมลวรรณ เพ็ชรรัตน์
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ภูมิพัฒน์ บุญใหญ่
2.เด็กชาย ธนาดุล ประชุมวงษ์
3.เด็กชาย พัชดนัย สอดศรี
4.เด็กชาย ต้นกล้า เพชรรัตน์
5.เด็กหญิง ปฐมพร มนตรีวงษ์
6.เด็กหญิง กัญญ์วรา อุทานุเคราะห์
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ภูริพัฒน์ มนตรีวงษ์
2.เด็กชาย สุเมธ มนตรีวงษ์
3.เด็กชาย ปรเมศร์ ขนทอง
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ราชพร ชินนอก
2.เด็กชาย กิตติพงษ์ เลิศศรี
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง พรทิพย์ สุขลัด
2.เด็กหญิง มนภรณ์ พลคพ
3.เด็กหญิง ณัฐณิกา ศิริเทศ
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ภัทรมน คำพินิจ
2.เด็กหญิง จุฬารัตน์ เลิศศรี
3.เด็กหญิง มัณฑิรา มนตรีวงษ์
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย สัจจาวุฒิ สมรัตน์
2.เด็กหญิง อริสรา สุพงษ์
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ธรรมทัศน์ อรไง
2.เด็กหญิง วรัชญา อุ่นแก้ว
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ภูวเดช เลิศรี
2.เด็กชาย ธนาวุฒิ มนตรีวงษ์
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง เหมียว มนตรีวงษ์
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ ศรีธนต์
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง บุญญิสา สุพงษ์
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง อรสา บุญขาว
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง ศิรภัทร สุพงษ์
2.เด็กหญิง สุภารัตน์ สุพงษ์
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง กมลวรรณ มนตรีวงษ์
2.เด็กหญิง จิรัชญา มนตรีวงษ์
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1.เด็กชาย กฤตพจน์ เลิศศรี
2.เด็กชาย ธีรภัทร ศิลาชัย
3.เด็กชาย ธีรเดช ศิริเทศ
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง สุธิตา เลิศศรี
2.เด็กหญิง สวิตตา เลิศศรี
3.เด็กหญิง นันทภรณ์ มนตรีวงษ์
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย วุฒิชัย วงษ์ทอง
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย วุฒิชัย วงษ์ทอง
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง จันทนา ศิริเทศ
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ภัทรพร คำยา
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย วทัญญู สุพงษ์
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ธิดาพร แสนทวีสุข
25 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กชาย ต้นข้าว เพชรรัตน์
2.เด็กชาย ชนินาถ แดงเลี่ยม
3.เด็กชาย พรหมพิริยะ พรมประเสริฐ
26 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กหญิง สุจินทรา พลแสน
2.เด็กหญิง ธนัชพร สอนแก้ว
3.เด็กหญิง พิมตะวัน มนตรีวงค์
27 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง สาริตา ศรีอุบล
2.เด็กหญิง เกศมณี เลิศศรี
3.เด็กหญิง ปนัดดา สุพงษ์
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง วลัยพรรณ ศรีดาพันธ์
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย วุฒิชัย วงษ์ทอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.