หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านขุนหาญ
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1.เด็กชาย วิชาญ อินวันนา
2.เด็กหญิง อรอุมา ศรีภักดิ์
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ถิรวัฒน์ จันทะสนธิ์
2.เด็กชาย ฉกาจ โพธิสาร
3.เด็กหญิง ภารวี ศรีภักดิ์
4.เด็กหญิง นิศา มนตรีวงษ์
5.เด็กหญิง พรนภัส นาคสด
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ธีระศักดิ์ ปัญญา
2.เด็กหญิง กรองกาญจน์ แก้วลอย
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง เยาวกานต์ สิงหะชาติ
2.เด็กหญิง นลินนิภา คงทิพปัญญา
3.เด็กหญิง จินุชนันท์ ศรีทิม
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ฉกาจ โพธิสาร
2.เด็กหญิง อุมากร พิศพงษ์
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย กิตติภพ ขวัญหอม
2.เด็กหญิง รัตนาวดี โทชาติ
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ไพศาล มีวงษ์
2.เด็กหญิง ทิพวรรณ ชิมชม
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.เด็กชาย อภิวิชญ์ ยานะฝั้น
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย สุรสิทธิ์ อินวันนา
2.เด็กชาย ศักเรนทร์ ทองละมุล
3.เด็กชาย วีรภัทร มาศรี
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ภาคภูมิ อินวันนา
2.เด็กชาย สุรสิทธิ์ อินวันนา
3.เด็กชาย ปรัญญา ปัญญะ
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง มณีโชค พัฒเพ็ง
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง สุพัชชา บุญสอน
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง ภิรมญ์ญา โพธิ์กระสังข์
2.เด็กหญิง พัชรินทร์ทิพ โพธิสาร
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง พรธิดา ขวัญหอม
2.เด็กหญิง วรพิชชา วรรณมาศ
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ภารวี ศรีภักดิ์
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง สุพรรณิภา ปัญญา
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ทิพวรรณ ชิมชม
2.เด็กหญิง สุพัชชา บุญสอน
3.เด็กหญิง สุทธิดา ทองละมุล
4.เด็กหญิง นิศา มนตรีวงษ์
5.เด็กหญิง ภารวี ศรีภักดิ์
6.เด็กหญิง พรนภัส นาคสด
7.เด็กหญิง ติชิลา เลิศศรี
8.เด็กหญิง ณัฐนิชา สมบัติ
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ณัฐรุจา บุญมา
2.เด็กหญิง ศุลีพร ปัญญะ
3.เด็กหญิง พัชรี พอสว่าง
4.เด็กหญิง จันทร์จิรา รังษีสุข
5.เด็กหญิง เพชรดา ในทอง
6.เด็กหญิง ภานุมาศ ยอดจันทร์
7.เด็กหญิง นิภาพร ทองละมุล
8.เด็กหญิง ทิพรดา จินตบุตร
9.เด็กหญิง เกษนรินทร์ เเสนดี
10.เด็กหญิง เพียงเกษ อานาม
11.เด็กหญิง ชลนิชา นพเก้า
12.เด็กหญิง ภาวิดา แก้วโมกข์
13.เด็กหญิง สุนิษา แสนดี
19 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ไพศาล มีวงษ์
20 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ไพศาล มีวงษ์
2.เด็กชาย จีระศักดิ์ บัวนาค
3.เด็กชาย ธีระศักดิ์ ปัญญา
4.เด็กชาย อมรเทพ เเซ่อึ้ง
5.เด็กชาย กิตติพัฒน์ บุญปัญญา
6.เด็กชาย พุฒิพงษ์ แก้วบุญปัญ
7.เด็กชาย ธนวัฒน์ เกษอินทร์
8.เด็กชาย ดุลยณัฐ สารรักษ์
9.เด็กชาย เอกสิน ทองละมุล
10.เด็กชาย ฉกาจ โพธิสาร
11.เด็กหญิง ภารวี ศรีภักดิ์
12.เด็กหญิง สุพัชชา บุญสอน
13.เด็กหญิง ทิพวรรณ ชิมชม
14.เด็กหญิง นิศา มนตรีวงษ์
15.เด็กหญิง ณัฐนิชา สมบัติ
16.เด็กหญิง สุทธิดา ทองละมุล
17.เด็กหญิง กรองกาญจน์ แก้วลอย
18.เด็กหญิง ติชิลา เลิศศรี
19.เด็กหญิง พรนภัส นาคสด
20.เด็กหญิง รสสุคนธ์ จันทะสนธิ์
21.เด็กหญิง สุพรรณิภา ปัญญา
22.เด็กหญิง อุมากร พิศพงษ์
23.เด็กหญิง สุธิษา แก้วกัณหา
24.เด็กหญิง สุธาวัลย์ ดอนจันมาตย์
25.เด็กหญิง อรอุมา ศรีภักดิ์
26.เด็กหญิง อังคณา ไวแสน
27.เด็กหญิง สุกัณญา วังคะพันธ์
28.เด็กหญิง เวทิตา ทองวิจิตร
29.เด็กหญิง อารียา จูมแก้ว
30.เด็กหญิง นันทิชา ศรศรี
21 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1.เด็กชาย จีระศักดิ์ บัวนาค
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ฉกาจ โพธิสาร
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง เพียงเกษ อานาม
24 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ตองอบ
2.เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ กัญมา
3.เด็กชาย คณาวุฒิ จันทะสน
25 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กหญิง ภัทธราวดี อินวันนา
2.เด็กหญิง ปภาวดี คำมงคุณ
3.เด็กหญิง นภัสร ล่ำสัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.