หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1.เด็กชาย อิทธิพล ศรีระเริญ
2.เด็กชาย สิรภพ ไทยดี
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1.เด็กชาย อนุชา ศิริพงษ์
2.เด็กชาย อิทธิพล ศรีระเริญ
3.เด็กชาย สิรภพ ไทยดี
4.เด็กชาย ชมโชค วันนุบล
5.เด็กหญิง วิภารัตน์ คิดรัมย์
6.เด็กหญิง ญาณิศา คำมีวงษ์
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง มลธิชา ศรีดาจันทร์
2.เด็กหญิง ณัฐทิชา ปริทา
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1.เด็กชาย อนันธวงศ์ จันทร์เปรียง
2.นางสาว ชนานันท์ มะตะราช
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1.เด็กชาย พัสกร โสดแก้ว
2.เด็กชาย ณัฐภาส วงเพ็ง
3.เด็กชาย ธนดล เชื้อช่างเหล็ก
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง สุภาวรรณ คิดรัมย์
2.เด็กหญิง ศิรดา ดวงมณี
7 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1.นางสาว ปาริชาติ ศรีระเริญ
2.นางสาว จิราวรรณ เพ็ชรประกอบ
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง จิราภรณ์ ภูมิพัฒน์
2.เด็กหญิง รุ่งฤดี ศรีภักดิ์
3.เด็กหญิง ปิ่นมณี วงเพ็ง
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ธนันธร นาคบุตร
2.เด็กหญิง ศิริยากรณ์ อุ่นแก้ว
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1.เด็กชาย อภินันท์ โพธิสาร
2.เด็กหญิง ปิ่นมณี วงเพ็ง
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย สัณห์พิษญ์ ปิ่นเกษ
2.เด็กชาย ตรีวิทย์ วันที่หนึ่ง
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง จุไรรัตน์ ปรีเปรม
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กชาย รังสรรค์ โพธิสาร
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง วิชิตา จันทร์เปรียง
2.เด็กหญิง ชญานิษฐ์ ไชยสาร
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง ศิลาลักษณ์ เสาสอน
2.เด็กหญิง จิราราช เสาสอน
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง จุฑารัตน์ เกษอินทร์
17 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กชาย ธนาศักดิ์ ศิริวงษ์
2.เด็กชาย ณภัทร มณี
3.เด็กชาย วรเมธ ปริทา
18 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กชาย อชิระ ศิลพร
2.เด็กหญิง กัญญาพัชร วงเพ็ง
3.เด็กหญิง ณัฎฐณิชา จันทสนธิ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.