หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านจองกอ
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ธนากร สมเพชร
2.เด็กชาย เทวินทร์ นันทะเส
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1.เด็กชาย เจษฎากร สมรัตน์
2.เด็กชาย ดนุพล ซ่อนกลิ่น
3.เด็กชาย ธนากร สามารถ
4.เด็กชาย ศุภโชค บุญเข็ม
5.เด็กหญิง สิริยากร แก่นนอก
6.เด็กหญิง ปิยธิดา นาคญวน
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ชลสิทธิ์ พงษ์วัน
2.เด็กชาย ชัชวาล พงษ์วัน
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง นภัสรา ศรีสิงห์
2.เด็กหญิง ปวิณณรัตน์ มนตรีวงษ์
3.เด็กหญิง กัลยา สมเพชร
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ดารารัตน์ แก้วกลาง
2.เด็กหญิง อรณิชา สมเพชร
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย นนทกร โพธิบุตร
2.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ สมเพชร
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ โพธิสาร
2.เด็กหญิง ศิริญญา คุ้มไข่นุ่น
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย วัชรินทร์ สุพรม
2.เด็กชาย สุขสวัสดิ์ พรมพินิจ
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ศุภกิจ สมเพชร
2.เด็กชาย ชาคริต ทองนาค
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย สุทิน สมเพชร
2.เด็กชาย ศุภกิจ สมเพชร
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง ญาณิศา ไพรบึง
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ สมเพชร
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง จุฑาการ ไพรอินทร์
2.เด็กหญิง นภิสา สมเพ็ชร
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง กัลยา สมเพ็ชร
2.เด็กหญิง เพชรมณี กุมารสิงห์
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1.เด็กชาย อนุศาสตร์ ปัญญา
2.เด็กชาย ณภัทร พัฒนพันธ์
3.เด็กชาย รวีฤทธิ์ ศิลารักษ์
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ชานินทร์ สีหินกอง
2.เด็กชาย จิรภาส งิมขุนทด
3.เด็กชาย จตุรวิชญ์ สมเพชร
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ศักย์ศรณ์ ชัยชาญ
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย สุทิน สมเพชร
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ดารารัตน์ แก้วกลาง
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ดารารัตน์ แก้วกลาง
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ศักย์ศรณ์ ชัยชาญ
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง วรรษชล ศิลารักษ์
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กชาย พชร สมเพชร
2.เด็กชาย ภาสกร มีชู
3.เด็กชาย ธนภูมิ สมเพชร
24 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ พันธ์แก้ว
2.เด็กหญิง นภัสสร ม่วงโอชา
3.เด็กหญิง รุ่งฤดี รัตพันธ์
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง อรปรียา สมเพชร
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ศักย์ศรณ์ ชัยชาญ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.