หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านจะเนียว
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1.เด็กชาย อนุพงษ์ บุญลี
2.เด็กชาย นันทภพ ผิวงาม
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ธณกาญจน์ พงษ์วัน
2.เด็กชาย ศาสวัติ อุ่นแก้ว
3.เด็กชาย พิสิษธิ์ นามนุษย์
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1.เด็กชาย กฤตพจน์ โพธิสาร
2.เด็กชาย ธนกร มีฤทธิ์
3.เด็กชาย ราชศักดิ์ ศรีหมาด
4.เด็กหญิง ชนกวนันท์ อุ่นแก้ว
5.เด็กหญิง นพรัตน์ อุ่นแก้ว
6.เด็กหญิง กานต์สุชา อุ่นแก้ว
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง พิชญาภา โพธิสาร
2.เด็กหญิง จันทนิภา มีฤทธิ์
3.เด็กหญิง กานต์ชนก อุ่นแก้ว
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ครองขวัญ รัตนพันธ์
2.เด็กหญิง สุนิสา พันธ์ทอง
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ ชนะมาร
2.เด็กหญิง กัลยา โพธิสาร
3.เด็กหญิง ณัฐพร พรหมลา
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ณัฐนินทร์ สินศิริ
2.เด็กหญิง วาสนา อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง ศิริญามล แซ่อึ้ง
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ชาญชัย คำสาร
2.เด็กชาย ณัฐพล อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง วนิชา แก้วตา
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย พีรวิชญ์ โพธิสาร
2.เด็กชาย ศิริมงคลชัย ขุ่ยคำมี
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย จิราเดช ในทอง
2.เด็กชาย อานุวัฒน์ มีฤทธิ์
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ปฏิภาณ บุญพบ
2.เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ อุโมงค์
3.เด็กชาย วรภพ ประสิทธิกุล
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง เจนจิรา อุ่นแก้ว
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ชญานิศร์ นามนุษย์
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย อภิรักษ์ สินศิริ
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย สรวิชญ์ อุ่นแก้ว
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย พุทธพงศ์ อุ่นแก้ว
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง รดารัตน์ ไชยสุวรรณ
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง นภัสรา มีฤทธิ์
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ณัฐณิชา คำแดง
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กชาย ศราวิน เทศราช
2.เด็กหญิง สุภัสสร ยาวรัมย์
3.เด็กหญิง ปนัสดา พันธ์ทอง
21 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กหญิง ทิพปภา พันธ์นา
2.เด็กหญิง สุจิวรรณ อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา อุ่นแก้ว
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง นฤมล อุ่นแก้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.