หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านดู่
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1.เด็กชาย เจตรินทร์ ศรีสมบัติ
2.เด็กชาย พิสิษฐ์ ภิญโญ
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ธนภรณ์ ประมูลชาติ
2.เด็กหญิง ณฤทัย สินศิริ
3.เด็กหญิง ศิริพร บุตรดา
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย สุรเชษฐ์ ฮาดทักษ์วงศ์
2.เด็กหญิง ฐิดาภา ไตรศรีธนาเลิศ
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ปฏิธาน พลเมืองศรี
2.เด็กหญิง ปรียา ทองละมุล
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย พงษ์พล ภายอุ้ม
2.เด็กชาย นิรัตน์ ภายอุ่ม
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.เด็กชาย จิราเดช สายจันทร์
2.เด็กชาย ธีระพล ครองบุญ
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย เจตรินทร์ ศรีสมบัติ
2.เด็กชาย สุทธิพงษ์ อยู่สบาย
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กชาย วงศ์วิชญ์ กิ่งนอก
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง สวรรยา วงศ์วิเศษ
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย กวินทร์ สำราญดี
2.เด็กหญิง ไปรยา ทองละมุล
3.เด็กหญิง เดือนเพ็ญ ทองวิจิตร
4.เด็กหญิง พรสารรค์ สิงหชาติ
5.เด็กหญิง ณฤทัย สินศิริ
6.เด็กหญิง สุภาพร ปานทอง
7.เด็กหญิง ศิริมาพร เข็มใคร
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ระพีพัฒน์ ทองระมุน
2.เด็กชาย พีระพัฒน์ ทองระมุน
3.เด็กชาย ปวริศ วัดรจันทร์
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ทิวากร จิตรโสม
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย กวินทร์ สำราญดี
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง เดือนเพ็ญ ทองวิจิตร
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ปฏิธาน พลเมืองศรี
2.เด็กชาย ธรรมรัตน์ ภายอุ่ม
3.เด็กชาย จิราเดช สายจันทร์
4.เด็กชาย พีรพัฒน์ เพชรรััตน์
5.เด็กชาย ธีระพล ครองบุญ
6.เด็กหญิง ปรียา ทองละมุล
7.เด็กหญิง พรสารรค์ สิงหชาติ
8.เด็กหญิง ณัฐนนท์ นันทสิงห์
9.เด็กหญิง วริศรา วงค์พิทักษ์
10.เด็กหญิง มนฤดี สุดขำ
11.เด็กหญิง วิภารัตน์ วรรณมาศ
12.เด็กหญิง ศิริกาญจน์ วรรณมาศ
13.เด็กหญิง ไปรยา ทองละมุล
14.เด็กหญิง สวรรยา วงศ์วิเศษ
15.เด็กหญิง ณฤทัย สินศิริ
16.เด็กหญิง เยาวภา ยาคำ
17.เด็กหญิง ยุวดี อันละคร
18.เด็กหญิง ธนภรณ์ ประมูลชาติ
19.เด็กหญิง ศิริพร บุตรดา
20.เด็กหญิง สุธาสินี มาลาวัน
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กชาย ศุภกิตต์ ยาคำ
2.เด็กชาย สิงหรัตน์ ฉวีนวน
3.เด็กหญิง บวรลักษณ์ ประชาเขียว
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กชาย ทักษ์ดนัย ยาคำ
2.เด็กหญิง จิราภา ทองแท่ง
3.เด็กหญิง วนัชพร อุ่นแก้ว

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.