หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านเดื่อ
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ศุภกร มะโนรา
2.เด็กหญิง กมลรัตน์ ศรีดา
3.เด็กหญิง โชติกา เจิงรัมย์
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง เกวลิน สารพะยาว
2.เด็กหญิง ดาว ผิวอ่อน
3.เด็กหญิง สิริวรรณ จันทร์เหลือง
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย เคซี อุปคำ
2.เด็กชาย กิตติพงษ์ คำโท
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย นนทชัย บุญลือ
2.เด็กชาย ฟรางค์ ฟริงส์
3.เด็กชาย ชัยชัย สะใบ
4.เด็กชาย ชัยชัย สะใบ
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1.เด็กชาย วรเมธ อุปมัย
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรสุข
6 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย คุณากร เพชรหงษ์
2.เด็กชาย วีรภัทร สวนมอญ
3.เด็กชาย พัชรพล อินทพงษ์
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ลินดา สว่างโคกกรวด
2.เด็กหญิง สุชาพร คำโท
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ณัฐนพงษ์ ยันตกิจ
2.เด็กชาย ภัทรพล จันทะสน
3.เด็กชาย ศรายุทธ ไตรพรม
4.เด็กชาย นครินทร์ ลาคำ
5.เด็กหญิง กมลรัตน์ ศรีดา
6.เด็กหญิง วิยะดา อนุศรี
7.เด็กหญิง ศรัณยพร คำโท
8.เด็กหญิง มณีรินทร์ นรินทร์วงษ์
9 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กหญิง ปุณยาพร ดวงพล
2.เด็กหญิง ภูรินี กงศรี
3.เด็กหญิง พูนลาภ เพชรล้วน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.