หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านตาเอก
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ธนพัฒน์ สินสรร
2.เด็กชาย ชินวัตร มีวงษ์
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง เยาวลักษณ์ ชูคำ
2.เด็กหญิง จุติพร ยินยาว
3.เด็กหญิง บัวแก้ว มานะจัตุรัส
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ชินวัตร มีวงษ์
2.เด็กชาย ณัฐกฤษฏิ์ พรหมน้ำทรัพย์
3.เด็กชาย กวีศักดิ์ คำพินิจ
4.เด็กชาย เฉลิมชาติ ดวงวิจิตร
5.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีภักดิ์
6.เด็กชาย ธีระยุทธ์ จันทร์หอม
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1.เด็กชาย เนติธร สินจะโปะ
2.เด็กชาย จิตติพัฒน์ สุขไสว
5 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง สุชานันท์ นนท์ศิริ
2.เด็กหญิง โสรยา ร่างเจริญ
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย นฤพล นรสาร
2.เด็กชาย คุณากร เกิดนวน
3.เด็กหญิง รัชฎาวรรณ ทองละมุล
4.เด็กหญิง ภัทราวดี ไชยปัญญา
5.เด็กหญิง จุฑามาศ ธรรมนุษย์
6.เด็กหญิง นันทิชา ปานทอง
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ณิชารีย์ เวียงคำ
2.เด็กหญิง วริศรา อ่อนคำ
3.เด็กหญิง ชนาภา วิชาพูล
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ม่วงอ่อน
2.เด็กชาย พลวัต กลุ่มยา
3.เด็กชาย ต้น คำเสียง
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ศุภณัฐ ปั่นทอง
2.เด็กหญิง ปนัดดา บุญจันทร์
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย รัฐภูมิ คันศร
2.เด็กหญิง กิ๊ฟ ไชยจักร
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1.เด็กชาย วิริยะ พรชัย
2.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ สุพงษ์
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีภักดิ์
2.เด็กชาย เฉลิมชาติ ดวงวิจิตร
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กชาย มินทดา มีวงษ์
2.เด็กชาย มงคล บุญทอง
3.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีโสภา
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.เด็กชาย วรยุทธ สายไทย
2.เด็กชาย ณัฐพล มาลี
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย บรรยง ศรีภักดิ์
2.เด็กชาย บุรินทร์ บุญรินทร์
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1.เด็กชาย กฤษพล โสภากุล
2.เด็กชาย อิทธิพล สิงหชาติ
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง วรภรณ์ สิงหชาติ
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง พิมพ์อักษร ทองละมุล
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง ก้อย ไชยจักร
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ธารทิพย์ ทองละมุล
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ศิลามณี นวนแสง
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1.เด็กชาย พรชัย ศรีลาชัย
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง อภัสรา เลิศศรี
2.เด็กหญิง ธัญลักษณ์ พิลาดี
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง สุนิตรา จันทร์พรหม
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1.เด็กชาย เฉลิมเกียรติ เหล่าโก๊ก
2.เด็กชาย ศิขรินทร์ รวบกระโทก
3.เด็กชาย ธวัชชัย ใจสว่าง
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ พิศคำ
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1.เด็กชาย ธนารัตน์ สว่างภพ
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ พิศคำ
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ศิลามณี นวนแสง
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง น้ำทิพย์ สิงหชาติ
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง วราภรณ์ คำลอย
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1.เด็กชาย ณัฐพล วันทะชัย
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ สุพงษ์
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย รัฐภูมิ คันศร
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1.เด็กชาย ศิรชัช ปุ๋ยกระโทก
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง มุฑิตา มนตรีวงษ์
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง ชลธิชา สิงหชาติ
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1.เด็กชาย ณัฐพล วันทะชัย
2.เด็กชาย วรวุฒิ คุ้มครอง
3.เด็กชาย ชนะชัย ศรีใส
4.เด็กชาย วรวรรณ ขวัญเมือง
5.เด็กชาย ศราวุธ มนเทียรอาจ
6.เด็กชาย กันกวี บุญเครือ
39 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กหญิง อารียา เลิศวิลัย
2.เด็กหญิง โชติกา ยงเพชร
3.เด็กหญิง กิ่งไทร ทองวิจิตร
40 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กหญิง กานต์พิชชา ศรีชาติ
2.เด็กหญิง จิราภรณ์ คำลอย
3.เด็กหญิง ฑิฆัมภรณ์ คำลอย
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1.เด็กชาย ณัฐพล วันทะชัย
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.เด็กหญิง น้ำทิพย์ สิงหชาติ
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง วราภรณ์ คำลอย
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1.เด็กชาย ณัฐดนัย มาลี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.