หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อครู
โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1.นางสาว อุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1.นางสาว อุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1.นางสาว ปิยภัทร เรืองใจ
2.นาง นิรันดร โภคพันธ์
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1.นางสาว อุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว
5 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1.นางสาว อุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
2.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.นาง วรัทยา สุวรรณโค
2.นางสาว เตือนใจ ศรีระเริญ
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
2.นาง วราภรณ์ คำล้าน
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1.นาง นิรันดร โภคพันธ์
2.นางสาว ปิยภัทร เรืองใจ
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.นาย ไพจิตร แก้วทองทา
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.นาย คมกฤช เกษศิริโยธิน
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1.นาง จันทราพรรณ ชนะดวงใจ
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.นางสาว สังวาล ชาวสำราญ
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1.นาย ผาสุข สุนทมาลา
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1.นางสาว จตุนารัตน์ หงษ์นภวิทย์
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1.นาง ศรีไศล เกษกร
2.นางสาว สังวาล ชาวสำราญ
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1.นาง ศรีไศล เกษกร
2.นางสาว สังวาล ชาวสำราญ
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1.นาง วราภรณ์ คำล้าน
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1.นาง กองสิน ปรีเปรม
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.นาย อิทธิกร พิมมาศ
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1.นาย พิทูล พวงบุรี
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1.นาง กองสิน ปรีเปรม
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.นาย วินัย โพธิสาร
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6
1.นาง กองสิน ปรีเปรม
2.นาง จันทราพรรณ ชนะดวงใจ
3.นาง วรัทยา สุวรรณโค
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.4-ป.6
1.นาง กองสิน ปรีเปรม
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
2.นาย วินัย โพธิสาร
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1.นาย นัยณัฏฐ์ ศรีชัย
2.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
3.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
4.นาย วินัย โพธิสาร
5.นางสาว จตุนารัตน์ หงษ์นภวิทย์
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.นางสาว สุรีย์ โพธิสาร
31 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.นางสาว สังวาล ชาวสำราญ
2.นางสาว อรทัย ศรีภักดิ์
32 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.นาง ศรีไศล เกษกร
2.นางสาว สุพัตรา วงคำซาน
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1.นางสาว จตุนารัตน์ หงษ์นภวิทย์
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1.นาง กองสิน ปรีเปรม
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1.นาง กองสิน ปรีเปรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.