หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อครู
โรงเรียนบ้านหนองคู
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1.นาง พรรณธินีย์ ระงับภัย
2.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
3.นาง ยุวดี วรรณทอง
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1.นาง ยุวดี วรรณทอง
2.นางสาว วไลลักษณ์ สมพร
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2.นางสาว ศยามล สุดสังข์
3.นาง ชลิตา เอียงผา
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2.นางสาว ศยามล สุดสังข์
5 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.นาง พรรณธินีย์ ระงับภัย
2.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.นางสาว ศยามล สุดสังข์
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.นาง พรรณธินีย์ ระงับภัย
2.นาง ชลิตา เอียงผา
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.นาง ชลิตา เอียงผา
2.นางสาว ศยามล สุดสังข์
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1.นาง พรรณธินีย์ ระงับภัย
2.นาง ชลิตา เอียงผา
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1.นาง ชลิตา เอียงผา
2.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.นางสาว ศยามล สุดสังข์
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1.นางสาว วไลลักษณ์ สมพร
2.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
3.นาง พรรณธินีย์ ระงับภัย
4.นาย สมภพ ผ่องราษี
5.นาง ชลิตา เอียงผา
6.นางสาว ศยามล สุดสังข์
7.นางสาว บุษบา เสาแก่น
8.นาง ยุวดี วรรณทอง
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.นางสาว วไลลักษณ์ สมพร
2.นางสาว บุษบา เสาแก่น
20 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.นางสาว วไลลักษณ์ สมพร
2.นางสาว พิชามญชุ์ วรรณทอง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.