หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อครู
โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1.นาย จิรภัทร ทีฆายุพรรค
2.นาย ทองสุข จันทร์พรหม
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1.นาย จิรภัทร ทีฆายุพรรค
2.นาย ทองสุข จันทร์พรหม
3 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
2.นาย จิรภัทร ทีฆายุพรรค
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
2.นาย สุทธวีร์ ศรีสุข
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
2.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
2.นาย ดุษฎี เครือยา
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.นางสาว ทัศนีย์ ชูคำ
2.นางสาว นารีรัตน์ จันทะพม
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.นาง จันทรา พันธ์พระ
2.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1.นาย วีระ ชนะราวี
2.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.นาง อังคณา สอดแก้ว
2.นาย สมิง สอดแก้ว
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1.นาง อังคณา สอดแก้ว
2.นาย สมิง สอดแก้ว
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.นาง นลินพร นรากล่ำ
2.นางสาว อารียา โคตรพันธ์
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.นางสาว อารียา โคตรพันธ์
2.นาง กฤตติยาภรณ์ ชนะราวี
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1.นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.