หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อครู
โรงเรียนบ้านจองกอ
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1.นาย ธวัชชัย ใจปินตา
2.นาย ณัฐวุฒิ ลายทอง
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1.นางสาว วิภารัตน์ สมรัตน์
2.นางสาว พรทิวา พูลพล
3.นาง นิภาวรรณ มีวงศ์
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1.นาย นายธวัชชัย ใจปินตา
2.นาย บัวกันต์ วิลามาศ
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1.นาง จินดา แก้วธรรม
2.นางสาว วรรณา พิศพงษ์
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1.นาย ธวัชชัย ใจปินตา
2.นาย บัวกันต์ วิลามาศ
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.นาง สุจิน ศิลารักษ์
2.นางสาว พรทิวา พูลพล
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.นาง สุจิน ศิลารักษ์
2.นาย สำเภา ศิลารักษ์
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.นาง นิภาวรรณ มีวงศ์
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.นาง นิภาวรรณ มีวงศ์
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.นาง นิภาวรรณ มีวงศ์
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.นางสาว พรทิวา พูลพล
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.นาย สำเภา ศิลารักษ์
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.นาง จินดา แก้วธรรม
2.นางสาว วรรณา พิศพงษ์
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.นาง จินดา แก้วธรรม
2.นางสาว วรรณา พิศพงษ์
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1.นาย สำเภา ศิลารักษ์
2.นาง สุจิน ศิลารักษ์
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1.นาย สำเภา ศิลารักษ์
2.นาง สุจิน ศิลารักษ์
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1.นาย สมบัติ สามารถ
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1.นาย ธวัชชัย ใจปินตา
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.นาย ธวัชชัย ใจปินตา
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1.นาย สมบัติ สามารถ
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1.นาย ณัฐวุฒิ ลายทอง
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1.นาย สำเภา ศิลารักษ์
23 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.นาง สุจิน ศิลารักษ์
2.นางสาว วรรณา พิศพงษ์
24 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.นางสาว วรรณา พิศพงษ์
2.นาง สุจิน ศิลารักษ์
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1.นาย ธวัชชัย ใจปินตา
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1.นาย สมบัติ สามารถ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.