หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อครู
โรงเรียนบ้านจะเนียว
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1.นาย อภินันท์ มังตะการ
2.นาย ศักดิ์นรินทร์ สินศิริ
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีวิเศษ
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1.นาย ถนอม สินศิริ
2.นาง เนตรนภา แถมวัน
3.นาย อภินันท์ มังตะการ
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1.นาง เอื้อ ทิพวารี
2.นางสาว วิไลภรณ์ พรหมภา
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1.นาย อภินันท์ มังตะการ
2.นาย ศักดิ์นรินทร์ สินศิริ
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีวิเศษ
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีวิเศษ
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีวิเศษ
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.นาง เอื้อ ทิพวารี
2.นางสาว วิไลภรณ์ พรหมภา
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1.นาย เดชา สามารถ
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.นาย เดชา สามารถ
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.นาง เอื้อ ทิพวารี
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1.นาง เอื้อ ทิพวารี
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1.นาย ศักดิ์นรินทร์ สินศิริ
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.นางสาว สุนิสา บญชัย
2.นางสาว จิราพร คำภาษิต
21 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.นางสาว สุนิสา บญชัย
2.นางสาว จิราพร คำภาษิต
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1.นาง เอื้อ ทิพวารี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.