หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อครู
โรงเรียนบ้านดู่
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อครู
1 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1.นาง สุพัตรา ศิลารักษ์
2.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
2 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1.นาง ละเอียด เอาทวีรัชต์
2.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
2.นาง พวงแก้ว พากเพียร
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
2.นาง พวงแก้ว พากเพียร
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.นาง ละเอียด เอาทวีรัชต์
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.นาง ละเอียด เอาทวีรัชต์
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.นางสาว ทิพวาส ศรีสมบัติ
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.นาง วิไล ประจันตะเสน
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.นาง วิไล ประจันตะเสน
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.นาย รังสันต์ แสงดี
2.นาง ละเอียด เอาทวีรัชต์
3.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1.นาง วิไล ประจันตะเสน
2.นาง พวงแก้ว พากเพียร
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1.นาง มนธยา หิรัญรักษ์
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1.นาง พวงแก้ว พากเพียร
2.นาง ละเอียด เอาทวีรัชต์
3.นาง วิไล ประจันตะเสน
4.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
5.นาง สุพัตรา ศิลารักษ์
6.นางสาว กิจกานต์ สมรัตน์
16 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.นาง พรพิมล วงพินิจ
2.นาง ดวงเดือน ไชยสุวรรณ
17 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.นาง พรพิมล วงพินิจ
2.นาง ดวงเดือน ไชยสุวรรณ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.