หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อครู
โรงเรียนบ้านตาเอก
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อครู
1 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1.นางสาว ทิพวรรณ เกษคำ
2.นางสาว อภิญญา จำนงค์
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย เจษฎาภรณ์ สุพงษ์
3.นาย บุญฤทธิ์ คำศิริ
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
5 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1.นาย บุญฤทธิ์ คำศิริ
2.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
3.นาย เจษฎาภรณ์ สุพงษ์
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
2.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
2.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาย วิฑูรย์ จันทร์ขาว
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาย วิฑูรย์ จันทร์ขาว
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาย ประสิทธิ์ ศรีลาชัย
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.นางสาว นิภารัตน์ เลิศศรี
2.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1.นาง สุมาลี แก้วโมกข์
2.นาย เจษฎาภรณ์ สุพงษ์
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1.นาย เจษฎาภรณ์ สุพงษ์
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.นาย สุนทร ผิวเงินยวง
21 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.นางสาว นิภารัตน์ เลิศศรี
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.นาย อมรพันธ์ ชูผล
2.นาง แสงเทียน สุขไสว
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
2.นาย เจษฎาภรณ์ สุพงษ์
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1.นางสาว นิภารัตน์ เลิศศรี
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1.นางสาว นิภารัตน์ เลิศศรี
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1.นางสาว นิภารัตน์ เลิศศรี
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1.นางสาว อภิญญา จำนงค์
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1.นางสาว อภิญญา จำนงค์
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1.นางสาว อภิญญา จำนงค์
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.นางสาว อภิญญา จำนงค์
38 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย สุนทร ผิวเงินยวง
3.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
39 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.นาง วาทินี ไกรรักษ
2.นาง ทิวาพร ทองแย้ม
40 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.นาง วาทินี ไกรรักษ
2.นาง ทิวาพร ทองแย้ม
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1.นางสาว นิภารัตน์ เลิศศรี
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1.นางสาว นิภารัตน์ เลิศศรี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.