หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


1. ภาษาไทย

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

2. คณิตศาสตร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

3. วิทยาศาสตร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0174
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1
นาย แมนศักดิ์ แถมวัน
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านจะเนียว
ประธาน
2
นาย สมคิด ศิริโท
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม
กรรมการ
3
นาย นราวิชญ์ ดอกพวง
ครู โรงเรียนบ้านระหาร
กรรมการ
4
นาย วุฒิพงษ์ แทนคำ
ครู โรงเรียนบ้านซำ
กรรมการ
5
นาย ธีระวัฒน์ ผิวอ่อน
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการ
6
นางสาว ธิราวรรณ พานจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านจะเนียว
กรรมการ
7
นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
ครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
กรรมการและเลขานุการ
2
0181
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1
นาย โอภาส ดอกพวง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
ประธาน
2
นาย จิระพันธ์ เพ็ญญะ
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการ
3
นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการ
4
นาย คมกฤช เกษศิริโยทิน
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการและเลขานุการ
3
0184
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1
นาย โอภาส ดอกพวง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
ประธาน
2
นาย จิระพันธ์ เพ็ญญะ
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการ
3
นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการ
4
นาย คมกฤช เกษศิริโยทิน
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการและเลขานุการ
4
0190
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
5
0191
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1
นาย โอภาส ดอกพวง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
ประธาน
2
นาย จิระพันธ์ เพ็ญญะ
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการ
3
นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการ
4
นาย คมกฤช เกษศิริโยทิน
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการและเลขานุการ

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0014
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1
นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
ครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
ประธาน
2
นาย สมัคร สุขตะกั่ว
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการ
3
นาย เจษฎาพรณ์ สุพงษ์
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการและเลขานุการ
2
0164
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1
นาย ทวี สอนคำเสน
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเดื่อ
ประธาน
2
นาง ทัชชภร สมรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
กรรมการ
3
นาง มนธยา หิรัญรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านดู่
กรรมการ
4
นาง สุมาลี ดอกพวง
ครู โรงเรียนบ้านระหาร
กรรมการ
5
นาง วิบูลศรี ศรีระเริญ
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการ
6
นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
ครู โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
กรรมการ
7
นาง เทียนวรรณ พละไกร
ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
กรรมการและเลขานุการ
3
0165
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1
นาย ปิยะนารถ เหมือนมาตย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกันจด
ประธาน
2
นาย ปรเมศร์ บุญเฟรือง
ครู โรงเรียนบ้านกันจด
กรรมการ
3
นาง ศิริลักษณ์ พิมพ์แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
กรรมการ
4
นาย นครชัย สำนวน
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการ
5
นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการ
6
นางสาว นารีรัตน์ จันทะพม
ครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
กรรมการ
7
นาง นภัสร์ชนัญ ภัทรพงศ์ตฤณ
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการ
8
นาง สุวลิน ศรีรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านดู่
กรรมการและเลขานุการ
4
0166
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1
นาย ปิยะนารถ เหมือนมาตย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกันจด
ประธาน
2
นาย ปรเมศร์ บุญเฟรือง
ครู โรงเรียนบ้านกันจด
กรรมการ
3
นาง สุวลิน ศรีรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านดู่
กรรมการ
4
นาย นครชัย สำนวน
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการ
5
นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการ
6
นางสาว นารีรัตน์ จันทะพม
ครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
กรรมการ
7
นาง ศิริลักษณ์ พิมพ์แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
กรรมการ
8
นาง นภัสร์ชนัญ ภัทรพงศ์ตฤณ
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการและเลขานุการ
5
0751
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

5. สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

6. ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0262
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1
นาย วิทวัส รัตโน
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านระหาร
ประธาน
2
นาย เดชา สามารถ
ครู โรงเรียนบ้านจะเนียว
กรรมการ
3
นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม
กรรมการ
4
นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
ครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
กรรมการและเลขานุการ
2
0263
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1
นาย วิทวัส รััตโน
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านระหาร
ประธาน
2
นาย เดชา สามารถ
ครู โรงเรียนบ้านจะเนียว
กรรมการ
3
นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม
กรรมการ
4
นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
ครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
กรรมการและเลขานุการ
3
0265
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1
นาย วิทวัส ตลับทอง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านระหาร
ประธาน
2
นาย เดชา สามารถ
ครู โรงเรียนบ้านจะเนียว
กรรมการ
3
นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม
กรรมการ
4
นาย ธวัชชัย โพธิ์กิ่ง
ครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
กรรมการและเลขานุการ
4
0268
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1
นาย มานพ ตลับทอง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
ประธาน
2
นางสาว วิลณีย์ ศรีดาพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านพยอม
กรรมการ
3
นางสาว วนิดา อุ่นแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการ
4
นาง แสงเทียน สุขไสว
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการ
5
นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม
กรรมการและเลขานุการ
5
0269
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1
นาย จำเริญ แก้วมณี
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองผือ
ประธาน
2
นางสาว ชุติมณฑน์ ระงับภัย
ครู โรงเรียนบ้านพยอม
กรรมการ
3
นาง จีราพัชร ทิ้งแสน
ครู โรงเรียนบ้านกันจด
กรรมการ
4
นางสาว หัทยา โคตมา
ครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
กรรมการและเลขานุการ
6
0271
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1
นาย สัมพัทธ์ ศรีสุข
ผู้อำนวยการ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
ประธาน
2
นางสาว บุษบา เสาแก่น
ครู โรงเรียนบ้านหนองคู
กรรมการ
3
นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการ
4
นาง ลมเลือน โพธิสาร
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการและเลขานุการ
7
0300
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1
นาย สัมพัทธ์ ศรีสุข
ผู้อำนวยการ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
ประธาน
2
นางสาว บุษบา เสาแก่น
ครู โรงเรียนบ้านหนองคู
กรรมการ
3
นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการ
4
นาง ลมเลือน โพธิสาร
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการและเลขานุการ
8
0307
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1
นาย นิรภัย ศรแก้ว
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกันทรอม
ประธาน
2
นาง จามรี พรหมทา
ครู โรงเรียนบ้านพยอม
ประธาน
3
นาง ชลิตา เอียงผา
ครู โรงเรียนบ้านหนองคู
กรรมการ
4
นาง อาภรณ์ ศุขแจ้ง
ครู โรงเรียนบ้านระหาร
กรรมการ
5
นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการและเลขานุการ
9
0308
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1
นาย ไกรสร อุ่นแก้ว
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองคู
ประธาน
2
นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการ
3
นาง นุชจรี ศรีวิไลย์
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม
กรรมการ
4
นาง อังคณา สอดแก้ว
ครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
กรรมการ
5
นางสาว ปฏิญญา สารโท
ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
กรรมการและเลขานุการ
10
0309
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1
นาย ไกรสร อุ่นแก้ว
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองคู
ประธาน
2
นาง อังคณา สอดแก้ว
ครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
กรรมการ
3
นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการ
4
นาง นุชจรี ศรีวิไลย์
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม
กรรมการ
5
นางสาว ปฎิญญา สารโท
ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
กรรมการและเลขานุการ
11
0310
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
1
นาย สัมพัทธ์ ศรีสุข
ผู้อำนวยการ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
ประธาน
2
นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการ
3
นางสาว บุษบา เสาแก่น
ครู โรงเรียนบ้านหนองคู
กรรมการ
4
นาง ลมเลือน โพธิสาร
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการและเลขานุการ
12
0311
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1
นาย แมนศักดิ์ แถมวัน
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านจะเนียว
ประธาน
2
นาง วิไล ประจันตะเสน
ครู โรงเรียนบ้านดู่
ประธาน
3
นาย สมพงษ์ สมอาสา
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการ
4
นาง สมหมาย หลักทอง
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม
กรรมการ
5
นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการและเลขานุการ
13
0312
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1
นาย แมนศักดิ์ แถมวัน
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านจะเนียว
ประธาน
2
นาย สมพงษ์ สมอาสา
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการ
3
นาง สมหมาย หลักทอง
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม
กรรมการ
4
นาง วิไล ประจันตะเสน
ครู โรงเรียนบ้านดู่
กรรมการ
5
นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการและเลขานุการ
14
0313
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1
นาย แมนศักดิ์ แถมวัน
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านจะเนียว
ประธาน
2
นาย สมพงษ์ สมอาสา
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการ
3
นาง สมหมาย หลักทอง
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม
กรรมการ
4
นาง วิไล ประจันตะเสน
ครู โรงเรียนบ้านดู่
กรรมการ
5
นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการและเลขานุการ
15
0721
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1
นาย สัมพัทธ์ ศรีสุข
ผู้อำนวยการ โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
ประธาน
2
นางสาว นิลวรรณ ยศวิจิตร
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการ
3
นางสาว บุษบา เสาแก่น
ครู โรงเรียนบ้านหนองคู
กรรมการ
4
นาง ลมเลือน โพธิสาร
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการและเลขานุการ
5
นาง ลมเลือน โพธิสาร
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการและเลขานุการ

7. ศิลปะ-ดนตรี

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0314
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
2
0315
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
3
0316
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
4
0317
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
5
0323
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
1
นาย นายบุญคง เนตรภักดี
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพยอม
ประธาน
2
นาง เพ่งพิศ ดอกพวง
ครู โรงเรียนบ้านระหาร
กรรมการ
3
นาง มนธยา หิรัญรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านดู่
กรรมการ
4
นาง จามรี พรมทา
ครู โรงเรียนบ้านพยอม
กรรมการ
5
นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
6
0324
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
7
0325
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
1
นาย บุญคง เนตรภักดี
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพยอม
ประธาน
2
นาง เพ่งพิศ ดอกพวง
ครู โรงเรียนบ้านระหาร
กรรมการ
3
นาง มนธยา หิรัญรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านดู่
กรรมการ
4
นาง จามรี พรมทา
ครู โรงเรียนบ้านพยอม
กรรมการ
5
นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
8
0326
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
9
0327
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1
นาย บุญคง เนตรภักดี
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพยอม
ประธาน
2
นาง เพ่งพิศ ดอกพวง
ครู โรงเรียนบ้านระหาร
กรรมการ
3
นาง มนธยา หิรัญรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านดู่
กรรมการ
4
นาง จามรี พรมทา
ครู โรงเรียนบ้านพยอม
กรรมการ
5
นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
10
0328
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
11
0329
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1
นาย บุญคง เนตรภักดี
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพยอม
ประธาน
2
นาง เพ่งพิศ ดอกพวง
ครู โรงเรียนบ้านระหาร
กรรมการ
3
นาง มนธยา หิรัญรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านดู่
กรรมการ
4
นาง จามรี พรมทา
ครู โรงเรียนบ้านพยอม
กรรมการ
5
นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
12
0330
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
13
0331
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
14
0332
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
15
0333
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1
นาย บุญคง เนตรภักดี
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพยอม
ประธาน
2
นาง เพ่งพิศ ดอกพวง
ครู โรงเรียนบ้านระหาร
กรรมการ
3
นาง มนธยา หิรัญรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านดู่
กรรมการ
4
นาง จามรี พรมทา
ครู โรงเรียนบ้านพยอม
กรรมการ
5
นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
16
0334
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
17
0335
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1
นาย บุญคง เนตรภักดี
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพยอม
ประธาน
2
นาง เพ่งพิศ ดอกพวง
ครู โรงเรียนบ้านระหาร
กรรมการ
3
นาง มนธยา หิรัญรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านดู่
กรรมการ
4
นาง จามรี พรมทา
ครู โรงเรียนบ้านพยอม
กรรมการ
5
นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
18
0336
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
19
0337
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1
นาย สมบัติ สามารถ
ครู โรงเรียนบ้านจองกอ
ประธาน
2
นาย พิทูล พวงบุรี
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการ
3
นาย สมชาย ปิ่นงาม
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการ
4
นาง สุพัตรา สายสุวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านกันจด
กรรมการ
5
นาย ผจญ พึ่งปาน
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม
กรรมการและเลขานุการ
20
0338
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
21
0339
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
22
0341
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
23
0343
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
24
0345
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
1
นาย บุญคง เนตรภักดี
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพยอม
ประธาน
2
นาง เพ่งพิศ ดอกพวง
ครู โรงเรียนบ้านระหาร
กรรมการ
3
นาง จามรี พรมทา
ครู โรงเรียนบ้านพยอม
กรรมการ
4
นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
25
0347
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
26
0348
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
27
0352
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1
นาย สมบัติ สามารถ
ครู โรงเรียนบ้านจองกอ
ประธาน
2
นาย พิทูล พวงบุรี
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการ
3
นาย สมชาย ปิ่นงาม
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการ
4
นาง สุพัตรา สายสุวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านกันจด
กรรมการ
5
นาย ผจญ พึ่งปาน
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม
กรรมการและเลขานุการ
28
0353
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1
นาย สมบัติ สามารถ
ครู โรงเรียนบ้านจองกอ
ประธาน
2
นาย พิทูล พวงบุรี
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการ
3
นาย สมชาย ปิ่นงาม
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการ
4
นาง สุพัตรา ลาคำ
ครู โรงเรียนบ้านกันจด
กรรมการ
5
นาย ผจญ พึ่งปาน
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม
กรรมการและเลขานุการ
29
0369
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1
นาง เอื้อ ทิพย์วารี
ครู โรงเรียนบ้านจะเนียว
ประธาน
2
นาย อำนาจ แก้วหานาม
ครู โรงเรียนบ้านซำ
กรรมการ
3
นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
ครู โรงเรียนบ้านหนองคู
กรรมการ
4
นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการ
5
นาง กองสิน ปรีเปรม
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการและเลขานุการ
30
0370
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1
นาย สมบัติ สามารถ
ครู โรงเรียนบ้านจองกอ
ประธาน
2
นาย สมชาย ปิ่นงาม
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการ
3
นาย พิทูล พวงบุรี
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการ
4
นาง สุพัตรา ลาคำ
ครู โรงเรียนบ้านกันจด
กรรมการ
5
นาย ผจญ พึ่งปาน
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม
กรรมการและเลขานุการ
31
0371
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1
นาย สมบัติ สามารถ
ครู โรงเรียนบ้านจองกอ
ประธาน
2
นาย พิทูล พวงบุรี
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการ
3
นาย สมชาย ปิ่นงาม
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการ
4
นาง สุพัตรา สายสุวรรณ
ครู โรงเรียนบ้านกันจด
กรรมการ
5
นาย ผจญ พึ่งปาน
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม
กรรมการและเลขานุการ
32
0372
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1
นาง เอื้อ ทิพวารี
ครู โรงเรียนบ้านจะเนียว
ประธาน
2
นาย อำนาจ แก้วหานาม
ครู โรงเรียนบ้านซำ
กรรมการ
3
นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการ
4
นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
ครู โรงเรียนบ้านหนองคู
กรรมการ
5
นาง กองสิน ปรีเปรม
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการและเลขานุการ
33
0373
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1
นาง เอื้อ ทิพย์วารี
ครู โรงเรียนบ้านจะเนียว
ประธาน
2
นาย อำนาจ แก้วหานาม
ครู โรงเรียนบ้านซำ
กรรมการ
3
นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการ
4
นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
ครู โรงเรียนบ้านหนองคู
กรรมการ
5
นาง กองสิน ปรีเปรม
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการและเลขานุการ
34
0374
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1
นาง เอื้อ ทิพย์วารี
ครู โรงเรียนบ้านจะเนียว
ประธาน
2
นาย อำนาจ แก้วหานาม
ครู โรงเรียนบ้านซำ
กรรมการ
3
นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการ
4
นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
ครู โรงเรียนบ้านหนองคู
กรรมการ
5
นาง กองสิน ปรีเปรม
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการและเลขานุการ
35
0375
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1
นาง เอื้อ ทิพย์วารี
ครู โรงเรียนบ้านจะเนียว
ประธาน
2
นาย อำนาจ แก้วหานาม
ครู โรงเรียนบ้านซำ
กรรมการ
3
นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
ครู โรงเรียนบ้านหนองคู
กรรมการ
4
นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการ
5
นาง กองสิน ปรีเปรม
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการและเลขานุการ
36
0601
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1
นาง เอื้อ ทิพย์วารี
ครู โรงเรียนบ้านจะเนียว
ประธาน
2
นาย อำนาจ แก้วหานาม
ครู โรงเรียนบ้านซำ
กรรมการ
3
นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการ
4
นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
ครู โรงเรียนบ้านหนองคู
กรรมการ
5
นาง กองสิน ปรีเปรม
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการและเลขานุการ
37
0602
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1
นาย สำเภา ศิลารักษ์
ครู โรงเรียนบ้านจองกอ
ประธาน
2
นางสาว สุรีย์ โพธิสาร
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการ
3
นางสาว อภิญญา จำนงค์
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการ
4
นาง ศิรยา ไสวธนากูล
ครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
กรรมการ
38
0603
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1
นาย สำเภา ศิลารักษ์
ครู โรงเรียนบ้านจองกอ
ประธาน
2
นางสาว สุรีย์ โพธิสาร
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการ
3
นางสาว อภิญญา จำนงค์
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการ
4
นางสาว อภิญญา จำนงค์
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการ
5
นาง ศิรยา ไสวธนากูล
ครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
กรรมการ
39
0604
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1
นาย สำเภา ศิลารักษ์
ครู โรงเรียนบ้านจองกอ
ประธาน
2
นางสาว อภิญญา จำนงค์
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการ
3
นางสาว สุรีย์ โพธิสาร
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการ
4
นาง ศิรยา ไสวธนากูล
ครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
กรรมการ
40
0605
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1
นาย สำเภา ศิลารักษ์
ครู โรงเรียนบ้านจองกอ
ประธาน
2
นางสาว อภิญญา จำนงค์
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการ
3
นาง ศิรยา ไสวธนากูล
ครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
กรรมการ
4
นาง สุรีย์ โพธิสาร
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการ
41
0643
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1
นาง จามรี พรมทา
ครู โรงเรียนบ้านพยอม
ประธาน
2
นาง เพ่งพิศ ดอกพวง
ครู โรงเรียนบ้านระหาร
กรรมการ
3
นาง มนธยา หิรัญรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านดู่
กรรมการ
4
นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
42
0731
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1
นาง อรทัย สุฤทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านกันจด
ประธาน
2
นาย ณัฐวุฒิ ลายทอง
ครู โรงเรียนบ้านจองกอ
กรรมการ
3
นาย ศักดิ์นรินทร์ สินศิริ
ครู โรงเรียนบ้านจะเนียว
กรรมการ
4
นาย บัญชา โพธิสาร
ครู โรงเรียนบ้านสดำ
กรรมการและเลขานุการ
43
0732
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1
นาง อรทัย สุฤทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านกันจด
ประธาน
2
นาย ณัฐวุฒิ ลายทอง
ครู โรงเรียนบ้านจองกอ
กรรมการ
3
นาย ศักดิ์นรินทร์ สินศิริ
ครู โรงเรียนบ้านจะเนียว
กรรมการ
4
นาย บัญชา โพธิสาร
ครู โรงเรียนบ้านสดำ
กรรมการและเลขานุการ
44
0736
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1
นาง อรทัย สุฤทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านกันจด
ประธาน
2
นาย ณัฐวุฒิ ลายทอง
ครู โรงเรียนบ้านจองกอ
กรรมการ
3
นาย ศักดิ์นรินทร์ สินศิริ
ครู โรงเรียนบ้านจะเนียว
กรรมการ
4
นาง อุบลรัตน์ กาญจนเสน
ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
กรรมการ
5
นาง สิชล พึ่งปาน
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม
กรรมการ
6
นาย บัญชา โพธิสาร
ครู โรงเรียนบ้านสดำ
กรรมการและเลขานุการ
45
0737
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1
นาง อรทัย สุฤทธิ์
ครู โรงเรียนบ้านกันจด
ประธาน
2
นาย ธวัชชัย ใจปินตา
ครู โรงเรียนบ้านจองกอ
กรรมการ
3
นาย บัญชา โพธิสาร
ครู โรงเรียนบ้านสดำ
กรรมการ
4
นาย ศักดิ์นรินทร์ สินศิริ
ครู โรงเรียนบ้านจะเนียว
กรรมการ
5
นาง สิชล พึ่งปาน
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม
กรรมการ
46
0747
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
47
0748
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
48
0749
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
49
0750
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

8. ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0376
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6
1
นาย ธีระพงษ์ สุพรรณ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซำ
ประธาน
2
นางสาว สุชานาถ ธรรมวันนา
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการ
3
นาง วิณตกุล สุเมธิวิทย์
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการ
4
นาง กองสิน ปรีเปรม
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการ
5
นาง อังคณา แบบอย่าง
ครู โรงเรียนบ้านระหาร
กรรมการ
6
นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการและเลขานุการ
2
0377
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
3
0378
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.4-ป.6
4
0379
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
5
0395
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-ป.6
1
นาย ธีพะพงษ์ สุพรรณ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซำ
ประธาน
2
นางสาว สุชานาถ ธรรมวันนา
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการ
3
นาง วิณตกุล สุเมธิวิทย์
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการ
4
นาง กองสิน ปรีเปรม
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการ
5
นาง อังคณา แบบอย่าง
ครู โรงเรียนบ้านระหาร
กรรมการ
6
นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการและเลขานุการ
6
0396
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
7
0398
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1
นาย ธีระพงษ์ สุพรรณ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซำ
ประธาน
2
นางสาว สุชานาถ ธรรมวันนา
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการ
3
นาง วิณตกุล สุเมธิวิทย์
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการ
4
นาง กองสิน ปรีเปรม
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการ
5
นาง อังคณา แบบอย่าง
ครู โรงเรียนบ้านระหาร
กรรมการ
6
นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการและเลขานุการ
8
0399
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
9
0400
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1
นาย ธีพะพงษ์ สุพรรณ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซำ
ประธาน
2
นาย สัมฤทธิ์ พวงมะลิ
ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ
กรรมการ
3
นาย สมชาย ปิ่นงาม
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการ
4
นาย ผจญ พึ่งปาน
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม
กรรมการ
5
นาย ผาสุข สุนทมาลา
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการ
6
นาย สมิง สอดแก้ว
ครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
กรรมการและเลขานุการ
10
0404
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

9. ภาษาต่างประเทศ

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0010
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1
นาย มนูญ เลิศศรี
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตานวน
ประธาน
2
นาย บุญฤทธิ์ คำศิริ
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการ
3
นาย ถนอม สินศิริ
ครู โรงเรียนบ้านจะเนียว
กรรมการ
4
นาย ไพจิตร แก้วทองทา
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการ
5
นางสาว วนิดา อุ่นแก้ว
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการ
6
นาง กิตรียา แสงแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
กรรมการและเลขานุการ
2
0051
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1
นาย มนูญ เลิศศรี
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตานวน
ประธาน
2
นาย นายชนศิษฐ์ อุปลาบัติรัชต์ธร
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการ
3
นาย นายศักดิ์ระพี ศรีสด
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
กรรมการ
4
นางสาว วนิดา อุ่นแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการ
5
นาย สมภพ ผ่องราษี
ครู โรงเรียนบ้านหนองคู
กรรมการและเลขานุการ
3
0062
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
4
0102
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1
นาย ปิยะนารถ เหมือนมาตย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกันจด
ประธาน
2
นางสาว กนกวรรณ ระงับภัย
ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
กรรมการ
3
นางสาว วนิดา อุ่นแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการ
4
นาง นุจรี ปรีเปรม
ครู โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
กรรมการ
5
นาง ทิวาพร สุทธิประภา
ครู โรงเรียนบ้านซำ
กรรมการ
6
นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม
กรรมการและเลขานุการ
5
0103
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1
นาย ปิยะนารถ เหมือนมาตย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกันจด
ประธาน
2
นางสาว วนิดา อุ่นแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการ
3
นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการ
4
นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการ
5
นาง สุภาภรณ์ เมืองหงษ์
ครู โรงเรียนบ้านซำ
กรรมการ
6
นาย ชาญณรงค์ จันทกรณ์
ครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
กรรมการและเลขานุการ

11. คอมพิวเตอร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0002
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1
นาง วัชรา รัตโน
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านขุนหาญ
ประธาน
2
นาย รันต์ วิถี
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม
กรรมการ
3
นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
ครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
กรรมการ
4
นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
ครู โรงเรียนบ้านสดำ
กรรมการ
5
นาง จำปา สมรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
กรรมการ
6
นาง สำลี สุรบุตร
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการ
7
นางสาว จินตนา ใจมนต์
ครู โรงเรียนบ้านระหาร
กรรมการและเลขานุการ
2
0005
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
3
0011
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1
นาง วัชรา รัตโน
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านขุนหาญ
ประธาน
2
นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
ครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
กรรมการ
3
นาย รันต์ วิถี
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม
กรรมการ
4
นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
ครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
กรรมการ
5
นาย ไพรัชต์ อุดมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการและเลขานุการ
4
0016
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1
นาง วัชรา รัตโน
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านขุนหาญ
ประธาน
2
นาย รันต์ วิถี
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม
กรรมการ
3
นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
ครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
กรรมการ
4
นาย ไพรัชต์ อุดมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการ
5
นาง อุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการและเลขานุการ
5
0017
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
6
0020
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1
นาง วัชรา รัตโน
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านขุนหาญ
ประธาน
2
นาย อรรถพล สุรวิทย์
ครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
กรรมการ
3
นาย สำเริง สอนพูด
ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
กรรมการ
4
นาย อภินันท์ มังตะการ
ครู โรงเรียนบ้านจะเนียว
กรรมการ
5
นาง อรทัย อินวันนา
ครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
กรรมการ
6
นางสาว ณัฐพร สุรบุตร
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการและเลขานุการ
7
0021
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1
นาง วัชรา รัตโน
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านขุนหาญ
ประธาน
2
นาย สำเริง สอนพูด
ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
กรรมการ
3
นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
ครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
กรรมการ
4
นางสาว ณัฐพร สุรบุตร
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการ
5
นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
ครู โรงเรียนบ้านสดำ
กรรมการ
6
นาง อรทัย อินวันนา
ครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
กรรมการ
7
นาย ไพรัช อุดมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการและเลขานุการ
8
0024
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1
นาง วัชรา รัตโน
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านขุนหาญ
ประธาน
2
นาย อภินันท์ มังตะการ
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านจะเนียว
กรรมการ
3
นาย ไพรัช อุดมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการ
4
นาง ปิยวดี กองหล้า
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการ
5
นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
ครู โรงเรียนบ้านสดำ
กรรมการและเลขานุการ
9
0025
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
10
0028
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1
นาง วัชรา รัตโน
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านขุนหาญ
ประธาน
2
นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
ครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
กรรมการ
3
นาย อภินันท์ มังตะการ
ครู โรงเรียนบ้านจะเนียว
กรรมการ
4
นาง อุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการ
5
นาง สุพัตรา ศิลารักษ์
ครู โรงเรียนบ้านดู่
กรรมการและเลขานุการ
11
0029
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1
นาง วัชรา รัตโน
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านขุนหาญ
ประธาน
2
นาย อภินันท์ มังตะการ
ครู โรงเรียนบ้านจะเนียว
กรรมการ
3
นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
ครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
กรรมการ
4
นาย ไพรัช อุดมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการ
5
นาย รันต์ วิถี
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม
กรรมการ
6
นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
ครู โรงเรียนบ้านสดำ
กรรมการ
7
นาง สุพัตรา ศิลารักษ์
ครู โรงเรียนบ้านดู่
กรรมการและเลขานุการ
12
0044
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

12. หุ่นยนต์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0243
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
2
0247
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
3
0250
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
4
0251
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

13. การงานอาชีพ

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0001
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1
นาย ไพทูรย์ พละไกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองขนาน
ประธาน
2
นาย จิรภัทร ทีฆายุพรรค
ครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
กรรมการ
3
นาย สวิน สายจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ
กรรมการ
4
นาง ประคองศรี สวัสดี
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการ
5
นาง จันทราพรรณ ชนะดวงใจ
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการ
6
นาย อาหร่าม พิมมาศ
ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
กรรมการและเลขานุการ
2
0003
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1
นาย ไพทูรย์ พละไกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองขนาน
ประธาน
2
นาย จิตรกร ปรีเปรม
ครู โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
กรรมการ
3
นาง วรัทยา สุวรรณโค
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการ
4
นาง ลัดดา สุขรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
กรรมการ
5
นาง ประคองศรี สวัสดี
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการ
6
นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการและเลขานุการ
3
0004
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
4
0006
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1
นาย ไพทูรย์ พละไกร
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองขนาน
ประธาน
2
นาย สวิน สายจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ
กรรมการ
3
นาย จิรภัทร ทีฆายุพรรค
ครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
กรรมการ
4
นาง ประคองศรี สวัสดี
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการ
5
นาง จันทราพรรณ ชนะดวงใจ
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการ
6
นาย อาหร่าม พิมมาศ
ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
กรรมการและเลขานุการ
5
0012
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1
นาง ละเอียด เอาทวีรัชต์
ครู โรงเรียนบ้านดู่
ประธาน
2
นาง อุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านเดื่อ
กรรมการ
3
นาง เนตรนภา แถมวัน
ครู โรงเรียนบ้านจะเนียว
กรรมการและเลขานุการ
6
0013
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
7
0018
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1
นางสาว ปิยภัทร เรืองใจ
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
ประธาน
2
นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
ครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
รองประธาน
3
นาย ดุษฎี เครือผา
ครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
กรรมการ
8
0019
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1
นาง ปิยภัทร เรืองใจ
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
ประธาน
2
นาย ดุษฎี เครือยา
ครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
กรรมการ
3
นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
ครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
กรรมการและเลขานุการ
9
0022
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1
นาย วิทวัส รัตโน
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านระหาร
ประธาน
2
นาย พิทูล พวงบุรี
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการ
3
นาง รุ่งนภา จงใจ
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการ
4
นาง ลัดดา สุขรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
กรรมการ
5
นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการและเลขานุการ
10
0023
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1
นาย วิทวัส รัตโน
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านระหาร
ประธาน
2
นาย พิทูล พวงบุรี
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
กรรมการ
3
นาง รุ่งนภา จงใจ
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการ
4
นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการ
5
นาง ลัดดา สุขรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
กรรมการและเลขานุการ
11
0026
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1
นาย นิรภัย ศรแก้ว
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกันทรอม
ประธาน
2
นาง ประเนียน จุลวรรโณ
ครู โรงเรียนบ้านสดำ
กรรมการ
3
นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
ครู โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
กรรมการ
4
นาง สุชิน พิเศษสุนทร
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม
กรรมการ
5
นาง อังคณา สอดแก้ว
ครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
กรรมการ
6
นาย สัมฤทธิ์ พวงมะลิ
ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ
กรรมการและเลขานุการ
12
0027
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
13
0034
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
14
0048
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1
นาย นิรภัย ศรแก้ว
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกันทรอม
ประธาน
2
นาย สัมฤทธิ์ พวงมะลิ
ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ
กรรมการ
3
นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
ครู โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
กรรมการ
4
นาง สุชิน พิเศษสุนทร
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม
กรรมการ
5
นาง อังคณา สอดแก้ว
ครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
กรรมการ
6
นาง ประเนียน จุลวรรณโณ
ครู โรงเรียนบ้านสดำ
กรรมการและเลขานุการ
15
0050
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
16
0067
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1
นาย มานพ ตลับทอง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
ประธาน
2
นาง ละเอียด เอาทวีรัชต์
ครู โรงเรียนบ้านดู่
กรรมการ
3
นาง เนตรนภา แถมวัน
ครู โรงเรียนบ้านจะเนียว
กรรมการ
4
นาง อุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านเดื่อ
กรรมการ
5
นาง วาทินี ไกรรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการและเลขานุการ
17
0068
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
18
0734
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1
นาย ไกรสร อุ่นแก้ว
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองคู
ประธาน
2
นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการ
3
นาง วิไลลักษณ์ ใจปินตา
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม
กรรมการ
4
นาง มุขธิดา เก่งมนตรี
ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ
กรรมการ
5
นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
ครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
กรรมการและเลขานุการ

14. ปฐมวัย

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0702
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1
นาย จำเริญ แก้วมณี
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองผือ
ประธาน
2
นางสาว สุวรักษ์ พวงมาลา
ครู โรงเรียนบ้านซำ
กรรมการ
3
นาง ทิวาพร ทองแย้ม
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการ
4
นางสาว พิมพ์มาดา บุญเลิศ
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการ
5
นาง นลินพร นรากล่ำ
ครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
กรรมการ
6
นางสาว สุนิสา บญชัย
ครู โรงเรียนบ้านจะเนียว
กรรมการ
7
นาง พรพิมล วงพินิจ
ครู โรงเรียนบ้านดู่
กรรมการ
8
นางสาว พิมพ์ลดา วงษ์พินิจ
ครู โรงเรียนบ้านพยอม
กรรมการ
9
นาง นุชจรี ศรีวิไลย์
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม
กรรมการ
10
นาง สุวธิดา พวงมะลิ
ครู โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
กรรมการ
11
นาง ลมเลือน โพธิสาร
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการและเลขานุการ
2
0703
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1
นาง พรพรรณ บุตตะวงศ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านจองกอ
ประธาน
2
นางสาว ลัดดา ทารักษ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ
กรรมการ
3
นาง วาทินี ไกรรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการ
4
นางสาว จิราพร คำภาษิต
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านจะเนียว
กรรมการ
5
นาง วิไลลักษณ์ ใจปินตา
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม
กรรมการ
6
นาง สุวรรณา ฝอยทอง
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการ
7
นาง แสงอารี อภัยศิลา
ครู โรงเรียนบ้านซำ
กรรมการ
8
นาง ลัดดาวัลย์ ผิวอ่อน
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการ
9
นาง อินทุอร ไชยนรา
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
กรรมการและเลขานุการ

15. เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0108
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1
นาย ทวี สอนคำเสน
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเดื่อ
ประธาน
2
นาย สมิง สอดแก้ว
ครู โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
กรรมการ
3
นาง จินดา แก้วธรรม
ครู โรงเรียนบ้านจองกอ
กรรมการ
4
นาง วิไล ประจันตะเสน
ครู โรงเรียนบ้านดู่
กรรมการ
5
นาง กฤษณา สิทธิจรรยากุล
ครู โรงเรียนบ้านเดื่อ
กรรมการ
6
นาง ธัญภัสมณฑ์ วงศ์ปลั่ง
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการและเลขานุการ
2
0109
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

16. เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

17. เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0127
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
2
0128
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
3
0135
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย โอภาส ดอกพวง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
ประธาน
2
นาง สุวลิน ศรีรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านดู่
กรรมการ
3
นาง พรรณธินีย์ ระงับภัย
ครู โรงเรียนบ้านหนองคู
กรรมการ
4
นาง รัตนา พิมพร
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
กรรมการ
5
นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
ครู โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
กรรมการ
6
นาง นิภาวรรณ มีวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านจองกอ
กรรมการและเลขานุการ

18. เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0233
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
2
0234
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
3
0236
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
4
0237
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
5
0239
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
6
0240
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
7
0241
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย ธีระพงษ์ สุพรรณ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซำ
ประธาน
2
นาง ภัคภร เลิศศรี
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
กรรมการ
3
นาง วิณิตกุล สุเมธิวิทย์
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการ
4
นางสาว หัทยา โคตะมา
ครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
กรรมการและเลขานุการ
8
0242
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1
นาย ธีระพงษ์ สุพรรณ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านซำ
ประธาน
2
นาง วิณิตกุล สุเมธิวิทย์
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการ
3
นาง ภัคภร เลิศศรี
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
กรรมการ
4
นางสาว หัทยา โคตะมา
ครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
กรรมการและเลขานุการ
9
0248
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
10
0249
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
11
0274
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
12
0275
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
13
0276
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
14
0277
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย บุญคง เนตรภักดี
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพยอม
ประธาน
2
นาย สำเริง สอนพูด
ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
กรรมการ
3
นางสาว วิไลภรณ์ พรหมภา
ครู โรงเรียนบ้านจะเนียว
กรรมการ
4
นางสาว อังคณา แบบอย่าง
ครู โรงเรียนบ้านระหาร
กรรมการและเลขานุการ
15
0280
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
16
0281
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
17
0282
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
18
0283
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
19
0284
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1
นาย บุญคง เนตรภักดี
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพยอม
ประธาน
2
นาย บัวกันต์ วิลามาศ
ครู โรงเรียนบ้านจองกอ
กรรมการ
3
นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการ
4
นางสาว พิมพ์ชนก แย้มมนัส
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม
กรรมการและเลขานุการ
20
0285
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
21
0287
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย บุญคง เนตรภักดี
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพยอม
ประธาน
2
นาย บัวกันต์ วิลามาศ
ครู โรงเรียนบ้านจองกอ
กรรมการ
3
นาง ธนวรรณ แก้วม่วง
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการ
4
นางสาว พิมพ์ชนก แย้มมนัส
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอม
กรรมการและเลขานุการ

19. เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0160
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
2
0162
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย ธวัชชัย เนตรภักดี
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
ประธาน
2
นางสาว พรรษา โสภะวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองขนาน
กรรมการ
3
นาง ยุวดี วรรณทอง
ครู โรงเรียนบ้านหนองคู
กรรมการ
4
นาง ฉัตรวรีย์ โพธิ์ธนรัฐ
ครู โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
กรรมการ
5
นาง กุหลาบ พวงมะลิ
ครู โรงเรียนบ้านหนองผือ
กรรมการ
6
นาง รุ่งนภา จงใจ
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
3
0167
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1
นาง จามรี พรหมทา
ครู โรงเรียนบ้านพยอม
ประธาน
2
นาง กฤษณา สิทธิจรรยากุล
ครู โรงเรียนบ้านเดื่อ
กรรมการ
3
นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
ครู โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
กรรมการและเลขานุการ
4
0171
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
5
0175
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
6
0177
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย พิชัย จุลวรรณโณ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสดำ
ประธาน
2
นาย กุญชร กลมพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
กรรมการ
3
นางสาว วรรณา รับรอง
ครู โรงเรียนบ้านตานวน
กรรมการ
4
นางสาว พิใลวรรณ บริบูรณ์
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
กรรมการ
5
นาง สุจิน ศิลารักษ์
ครู โรงเรียนบ้านจองกอ
กรรมการและเลขานุการ
7
0182
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1
นาย พิชัย จุลวรรณโณ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสดำ
ประธาน
2
นางสาว ช่อลัดดา ปุญญา
ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
กรรมการ
3
นางสาว พิชญ์นรี มงคลธนกิตต์
ครู โรงเรียนบ้านเดื่อ
กรรมการ
4
นางสาว ช่อลัดดา ปุญญา
ครู โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
กรรมการ
5
นาง พรพิศ พรมมาก
ครู โรงเรียนบ้านพยอม
กรรมการและเลขานุการ
8
0185
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย พิชัย จุลวรรณโณ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสดำ
ประธาน
2
นางสาว ช่อลัดดา ปุญญา
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
กรรมการ
3
นางสาว พิชญ์นรี มงคลธนกิตต์
ครู โรงเรียนบ้านเดื่อ
กรรมการ
4
นาง พรพิศ พรมมาก
ครู โรงเรียนบ้านพยอม
กรรมการและเลขานุการ
9
0195
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1
นาง วรัทยา สุวรรณโค
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
ประธาน
2
นางสาว พรทิวา พูลผล
ครู โรงเรียนบ้านจองกอ
กรรมการ
3
นาง วาทินี ไกรรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการและเลขานุการ
10
0197
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาง วรัทยา สุวรรณโค
ครู โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
ประธาน
2
นางสาว พรทิวา พูลผล
ครู โรงเรียนบ้านจองกอ
กรรมการ
3
นาง วาทินี ไกรรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการและเลขานุการ
11
0208
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1
นาย นัยณัฏฐ์ ศรีชัย
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
ประธาน
2
นางสาว ลัดดาวัลย์ สวาสดิ์ธรรม
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
กรรมการ
3
นางสาว วิรุดา สมรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านตานวน
กรรมการ
4
นาง สุมาลี แก้วโมกข์
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการ
5
นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
ครู โรงเรียนบ้านสดำ
กรรมการและเลขานุการ
12
0209
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
13
0213
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1
นาย นัยณัฏฐ์ ศรีชัย
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
ประธาน
2
นางสาว ลัดดาวัลย์ สวาสดิ์ธรม
ครู โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
กรรมการ
3
นางสาว วิรุดา สมรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านตานวน
กรรมการ
4
นาง สุมาลี แก้วโมกข์
ครู โรงเรียนบ้านตาเอก
กรรมการ
5
นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
ครู โรงเรียนบ้านสดำ
กรรมการและเลขานุการ
14
0226
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย วิทวัส รัตโน
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านระหาร
ประธาน
2
นาย ปรีชัย ป้องกัน
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการ
3
นาง อุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านเดื่อ
กรรมการ
4
นาง ภัทรวดี เตชะวันโต
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการและเลขานุการ
15
0231
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย วิทวัส รัตโน
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านระหาร
ประธาน
2
นาย ปรีชัย ป้องกัน
ครู โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
กรรมการ
3
นาง อุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านเดื่อ
กรรมการ
4
นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการและเลขานุการ

20. ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0500
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1
นาย บุญคง เนตรภักดี
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพยอม
ประธาน
2
นาย ปฏิภาณ ดาวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการ
3
นาย ถนอม สินศิริ
ครู โรงเรียนบ้านจะเนียว
กรรมการ
4
นาย คมสันต์ สีทะ
ครู โรงเรียนบ้านพยอม
กรรมการ
5
นางสาว ศิรินันท์ รักษาศิริ
ครู โรงเรียนบ้านกันจด
กรรมการและเลขานุการ
2
0501
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
1
นาย บุญคง เนตรภักดี
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพยอม
ประธาน
2
นาย ปฎิภาณ ดาวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการ
3
นาย คมสันต์ สีทะ
ครู โรงเรียนบ้านพยอม
กรรมการ
4
นาย ถนอม สินศิริ
ครู โรงเรียนบ้านจะเนียว
กรรมการ
5
นางสาว ศิรินันท์ รักษาศิริ
ครู โรงเรียนบ้านกันจด
กรรมการและเลขานุการ
3
0502
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1
นาย บุญคง เนตรภักดี
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพยอม
ประธาน
2
นาย ปฏิภาณ ดาวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการ
3
นาย ถนอม สินศิริ
ครู โรงเรียนบ้านจะเนียว
กรรมการ
4
นาย คมสันต์ สีทะ
ครู โรงเรียนบ้านพยอม
กรรมการ
5
นางสาว ศิรินันท์ รักษาศิริ
ครู โรงเรียนบ้านกันจด
กรรมการและเลขานุการ
4
0503
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
5
0504
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
6
0505
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
1
นาย บุญคง เนตรภักดี
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพยอม
ประธาน
2
นาย ปฎิภาณ ดาวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการ
3
นาย ถนอม สินศิริ
ครู โรงเรียนบ้านจะเนียว
กรรมการ
4
นาย คมสันต์ สีทะ
ครู โรงเรียนบ้านพยอม
กรรมการ
5
นางสาว ศิรินันท์ รักษาศิริ
ครู โรงเรียนบ้านกันจด
กรรมการและเลขานุการ
7
0506
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
8
0507
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1
นาย บุญคง เนตรภักดี
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านพยอม
ประธาน
2
นาย ปฎิภาณ ดาวงษ์
ครู โรงเรียนบ้านขุนหาญ
กรรมการ
3
นาย ถนอม สินศิริ
ครู โรงเรียนบ้านจะเนียว
กรรมการ
4
นาย คมสันต์ สีทะ
ครู โรงเรียนบ้านพยอม
กรรมการ
5
นางสาว ศิรินันท์ รักษาศิริ
ครู โรงเรียนบ้านกันจด
กรรมการและเลขานุการ
9
0508
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
10
0509
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่

ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.