งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0001
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
92.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฉันทกร ศรีวัย
2.เด็กชาย ภูวาษิต วระราช
3.เด็กหญิง โสภิดา จันทร์เปรียง
1.นาย อาหร่าม พิมมาศ
2.นางสาว ช่อลัดดา ปุญญา
2 โรงเรียนบ้านหนองผือ
89.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นนทกานต์ สมภักดี
2.เด็กชาย ศิริเทพ หอมจิต
3.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ขำขม
1.นาย สวิน สายจันทร์
2.นางสาว ลัดดา ทารักษ์
3 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ คำมา
2.เด็กชาย สิทธิกร บุญทอง
3.เด็กชาย อนุพงษ์ ดอกรัก
1.นางสาว พิใลวรรณ บริบูรณ์
2.นาง สุวธิดา พวงมะลิ
4 โรงเรียนบ้านกันทรอม
77.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วาสนา ศิริเทศ
2.เด็กหญิง ขนิษฐา สมเพชร
3.เด็กหญิง นิศารัตน์ มนตรีวงษ์
1.นาง สุชิน พิเศษสุนทร
2.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน