งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0102
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านตาเอก
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณิชารีย์ เวียงคำ
2.เด็กหญิง วริศรา อ่อนคำ
3.เด็กหญิง ชนาภา วิชาพูล
1.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
2.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นนทิชา ทองคำ
2.เด็กหญิง วรัญญา จันทร์ฤาชัย
3.เด็กหญิง ศรุตยา ไชยคำ
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
2.นาง นุจรี ปรีเปรม
3 โรงเรียนบ้านเดื่อ
86.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภกร มะโนรา
2.เด็กหญิง กมลรัตน์ ศรีดา
3.เด็กหญิง โชติกา เจิงรัมย์
1.นางสาว พรสุดา สินสิริ
4 โรงเรียนบ้านกันทรอม
85.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทรมน คำพินิจ
2.เด็กหญิง จุฬารัตน์ เลิศศรี
3.เด็กหญิง มัณฑิรา มนตรีวงษ์
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
2.นางสาว วชิราภรณ์ สุตัญตั้งใจ
5 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
85.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กชพร สีสถาน
2.เด็กหญิง ฟ้าใส สอดศรี
3.เด็กหญิง นัทธิตา บุญขาว
1.นางสาว กนกวรรณ ระงับภัย
2.นาง ศิริลักษณ์ พิมพ์แก้ว
6 โรงเรียนบ้านจะเนียว
85.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐนินทร์ สินศิริ
2.เด็กหญิง วาสนา อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง ศิริญามล แซ่อึ้ง
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีวิเศษ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน