งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0103
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านตาเอก
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ ม่วงอ่อน
2.เด็กชาย พลวัต กลุ่มยา
3.เด็กชาย ต้น คำเสียง
1.นาย ประวิทย์ ผิวโชติ
2.นาง ธัญภัสมณฑน์ วงศ์ปลั่ง
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
91.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มาตาฤทัย ยวนคำ
2.เด็กหญิง ณัฐลิน ทองละมุล
3.เด็กหญิง อาทิตยา งอนสุวรรณ์
1.นาง รัชดาวัลย์ อุปลาบัติรัชต์ธร
2.นาย ชนศิษฎ์ อุปลาบัติรัชต์ธร

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน