งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0108
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านจะเนียว
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชาญชัย คำสาร
2.เด็กชาย ณัฐพล อุ่นแก้ว
3.เด็กหญิง วนิชา แก้วตา
1.นาง เนตรนภา แถมวัน
2.นางสาว เสาวลักษณ์ ศรีวิเศษ
2 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
86.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐติยา คำสิงห์
2.เด็กหญิง เฟื่องฟ้า มากเหลือ
3.เด็กหญิง นภัสกร พานจันทร์
1.นางสาว กนกวรรณ ระงับภัย
2.นาง ศิริลักษณ์ พิมพ์แก้ว
3 โรงเรียนบ้านสดำ
84.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุวนันท์ เรืองคำ
2.เด็กหญิง สุวัสวดี สมพงษ์
3.เด็กหญิง นันทิชา แสนสมบัติ
1.นาง อิด วงค์พิทักษ์
2.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
4 โรงเรียนบ้านหนองคู
81.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรันตน์ วรจันทน์
2.เด็กชาย ณัฐดนัย สายบุตร
3.เด็กชาย ศักดิ์ณรงค์ หงษ์โต
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2.นางสาว ศยามล สุดสังข์
5 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
0.00
5
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ ศรีมงคล
2.เด็กหญิง ปิยะดา สุขคร้าม
3.เด็กหญิง ผกาวรรณ ทองกล่ำ
1.นาย จิตรกร ปรีเปรม
2.นาง นุจรี ปรีเปรม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน