งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0135
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสดำ
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูธนภัทร เมฆคลี
2.เด็กหญิง ภัทรภรณ์ สาลีกุล
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
2.นาง รัชดาภรณ์ สุจารี
2 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒิพงษ์ สุขสม
2.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ สมรัตน์
1.นาง ภัคภร เลิศศรี
2.นาง รัตนา พิมพร
3 โรงเรียนบ้านหนองคู
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นฤพนธ์ จันทหอม
2.เด็กหญิง นิลาวัลย์ เชื้อหอม
1.นาง พรรณธินีย์ ระงับภัย
2.นาง สุจิตรา วงษ์พินิจ
4 โรงเรียนบ้านกันจด
87.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เกียรติพงษ์ ปรางศรี
2.เด็กหญิง น้ำหวาน ศรีทอง
1.นาย ปรเมศร์ บุญเฟรือง
5 โรงเรียนบ้านซำ
83.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภกิตต์ วัฒนกุล
2.เด็กหญิง ปนัดดา สร้อยเสนา
1.นางสาว สุมนา ฉายศรี
2.นาง ทิวาพร สุทธิประภา

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน