งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การประกวดภาพยนตร์สั้น  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0014
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านขุนหาญ
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ถิรวัฒน์ จันทะสนธิ์
2.เด็กชาย ฉกาจ โพธิสาร
3.เด็กหญิง ภารวี ศรีภักดิ์
4.เด็กหญิง นิศา มนตรีวงษ์
5.เด็กหญิง พรนภัส นาคสด
1.นาง ปิยวดี กองหล้า
2.นาย สมัคร สุขตะกั่ว

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน