งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0162
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองผือ
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชมพู่ ทองลอย
2.เด็กหญิง พนิดา ศรีภักดิ์
3.เด็กหญิง รัตนา สายอุทา
1.นาย สัมฤทธิ์ พวงมะลิ
2.นาง กุหลาบ พวงมะลิ
2 โรงเรียนบ้านหนองขนาน
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรวุฒิ คุณล้าน
2.เด็กหญิง เอื้อย บุญมา
3.เด็กหญิง อทิติยาภรณ์ วิทยา
1.นาง ปริสรา สมรัตนานุรักษ์
2.นางสาว พรรษา โสภะวงษ์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน