งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การประกวดมารยาทไทย  ป.1-ป.3
รหัสกิจกรรม :
0164
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกันจด
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ สายสุวรรณ
2.เด็กหญิง ดารารัตน์ เดิมพันธ์
1.นาง อรทัย สุฤทธิ์
2.นาง สุพัตรา ลาคำ
2 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
94.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุริยา อุทา
2.เด็กหญิง ธีรดา ระงับภัย
1.นาง เทียนวรรณ พละไกร
2.นาง ศิริลักษณ์ พิมพ์แก้ว
3 โรงเรียนบ้านตาเอก
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภณัฐ ปั่นทอง
2.เด็กหญิง ปนัดดา บุญจันทร์
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาย วิฑูรย์ จันทร์ขาว
4 โรงเรียนบ้านขุนหาญ
90.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติภพ ขวัญหอม
2.เด็กหญิง รัตนาวดี โทชาติ
1.นาง นภัสร์ชนัญ ภัทรพงศ์ตฤณ
2.นาง ปิยวดี กองหล้า
5 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
90.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัครพนธ์ อ่อนน้อม
2.เด็กหญิง จุทามาศ บุญธรรม
1.นางสาว ทัศนีย์ ชูคำ
2.นางสาว นารีรัตน์ จันทะพม
6 โรงเรียนบ้านตานวน
90.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรภัทร ขันตีสะพังหลวง
2.เด็กหญิง สุพพัตรา พันธุระ
1.นางสาว วิรุดา สมรัตน์
2.นางสาว วรรณา รับรอง
7 โรงเรียนบ้านกันทรอม
90.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สัจจาวุฒิ สมรัตน์
2.เด็กหญิง อริสรา สุพงษ์
1.นาง ปรียารัตน์ มะปรางค์
2.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
8 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
90.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนันธร นาคบุตร
2.เด็กหญิง ศิริยากรณ์ อุ่นแก้ว
1.นาง มนิฐพร นวรัตนากร
2.นางสาว รภัสสรณ์ จันทร์เปรียง
9 โรงเรียนบ้านสดำ
90.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กรกฤช สุดสังข์
2.เด็กหญิง ภัทราพร โพธิสาร
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
2.นางสาว วลัยพร สุดสังข์
10 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
90.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ฐิติวัสส์ แต้มงาม
2.เด็กหญิง พิมพิศา มากนาสัก
1.นาง ทัชชภร สมรัตน์
2.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
11 โรงเรียนบ้านระหาร
90.00
11
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นโรดม สมอินทร์
2.เด็กหญิง สุพรรณษา ชาวบ้านเกาะ
1.นาง สุมาลี ดอกพวง
2.นาง ทัณฑิกา ผกาแดง
12 โรงเรียนบ้านดู่
90.00
12
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุรเชษฐ์ ฮาดทักษ์วงศ์
2.เด็กหญิง ฐิดาภา ไตรศรีธนาเลิศ
1.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
2.นาง พวงแก้ว พากเพียร
13 โรงเรียนบ้านจองกอ
90.00
13
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นนทกร โพธิบุตร
2.เด็กหญิง ฐิติรัตน์ สมเพชร
1.นาง สุจิน ศิลารักษ์
2.นางสาว พรทิวา พูลพล
14 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
90.00
14
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สาละวิน สมปอง
2.เด็กหญิง ภัทรภร ผิวอ่อน
1.นางสาว วนิดา อุ่นแก้ว
2.นาย ปรีชัย ป้องกัน
15 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
90.00
15
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรเดช สะอาด
2.เด็กหญิง วรัญญา เมฆคลี
1.นาง วรัทยา สุวรรณโค
2.นางสาว เตือนใจ ศรีระเริญ
16 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
90.00
16
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรายุทธ บังคม
2.เด็กหญิง วีระดา บุญทอง
1.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม
2.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน