งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การประกวดมารยาทไทย  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0165
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านตาเอก
94.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัฐภูมิ คันศร
2.เด็กหญิง กิ๊ฟ ไชยจักร
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาย วิฑูรย์ จันทร์ขาว
2 โรงเรียนบ้านกันทรอม
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธรรมทัศน์ อรไง
2.เด็กหญิง วรัชญา อุ่นแก้ว
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
2.นาย ประสาน พิมพร
3 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.นาง ทัชชภร สมรัตน์
2.นาง ภัคภร เลิศศรี
4 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
91.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นัทธพงศ์ จันทะคัด
2.เด็กหญิง ธันย์ชนก มังคละ
1.นาง ประคองศรี สวัสดี
2.นาง วราภรณ์ คำล้าน
5 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
90.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศิรสิทธิ์ แก้วกัณหา
2.เด็กหญิง บุญนิศา หรรษา
1.นางสาว วนิดา อุ่นแก้ว
2.นาย ปรีชัย ป้องกัน
6 โรงเรียนบ้านสดำ
89.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูชิต พึ่งศรี
2.เด็กหญิง วิภาดา ประวัติ
1.นางสาว ขวัญเรือน จันทราม
2.นาง อิด วงค์พิทักษ์
7 โรงเรียนบ้านกันจด
88.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เบญจพล พลเมือง
2.เด็กหญิง ปิ่นมณี เกษคำ
1.นาย ปรเมศร์ บุญเฟรือง
8 โรงเรียนบ้านขุนหาญ
87.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไพศาล มีวงษ์
2.เด็กหญิง ทิพวรรณ ชิมชม
1.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
2.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
9 โรงเรียนบ้านระหาร
86.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติวัฒน์ สมใจ
2.เด็กหญิง สุธิตา สิงห์เชื้อ
1.นาง ทัณฑิกา ผกาแดง
2.นาง สุมาลี ดอกพวง
10 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
85.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนากร ตาสื่อ
2.เด็กหญิง บุษบา สารกอง
1.นาง จันทรา พันธ์พระ
2.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี
11 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
84.00
11
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ผดุงเกียรติ ดอกพวง
2.เด็กหญิง จิรนันท์ เพชรล้วน
1.นาง ศิริลักษณ์ พิมพ์แก้ว
2.นาง เทียนวรรณ พละไกร
12 โรงเรียนบ้านซำ
83.00
12
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐพล เรืองคำ
2.เด็กหญิง ฐิติมา งอนสวรรค์
1.นาง อุไรวรรณ แทนคำ
2.นาย วุฒิพงษ์ แทนคำ
13 โรงเรียนบ้านดู่
82.00
13
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปฏิธาน พลเมืองศรี
2.เด็กหญิง ปรียา ทองละมุล
1.นาง สุวลิน ศรีรัตน์
2.นาง พวงแก้ว พากเพียร
14 โรงเรียนบ้านจองกอ
81.00
14
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตติศักดิ์ โพธิสาร
2.เด็กหญิง ศิริญญา คุ้มไข่นุ่น
1.นาง สุจิน ศิลารักษ์
2.นาย สำเภา ศิลารักษ์
15 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
0.00
15
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย ปีรติ พ่วงทรัพย์
2.เด็กหญิง ณัฐชา พิลาดี
1.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
2.นาง เพ็ญศรี ไชยชนะสงคราม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน