งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การประกวดมารยาทไทย  ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0166
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านตาเอก
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิริยะ พรชัย
2.เด็กหญิง ธัญญารัตน์ สุพงษ์
1.นาย ธัญพิสิษฐ์ คำทะ
2.นาย ประสิทธิ์ ศรีลาชัย
2 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
89.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภินันท์ โพธิสาร
2.เด็กหญิง ปิ่นมณี วงเพ็ง
1.นางสาว พิมพ์วิชยา ขยันวงค์
2.นาง ศิรยา ไสวธนากูล
3 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
86.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนพล สุดสังข์
2.เด็กหญิง ประกายแก้ว โพธิสาร
1.นาง นิรันดร โภคพันธ์
2.นางสาว ปิยภัทร เรืองใจ
4 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
86.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรพงษ์ เจริญทัศน์
2.เด็กหญิง วิไลพร อ่อนน้อม
1.นาย วีระ ชนะราวี
2.นาง นารีรัตน์ เลิศศรี

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน