งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ  ป.1-ป.3
รหัสกิจกรรม :
0174
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านระหาร
100.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อโนชา มูลดับ
2.เด็กชาย นครธม สมอินทร์
1.นาย นราวิชญ์ ดอกพวง
2 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
99.28
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บุญชัย วงค์นิล
2.เด็กชาย ศิริวัฒน์ ศิริเทศ
1.นาง สมพรทิพย์ ศิริโท
3 โรงเรียนบ้านซำ
94.92
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนโชติ ทาธิสา
2.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ศรีดาพันธ์
1.นาย วุฒิพงษ์ แทนคำ
4 โรงเรียนบ้านสดำ
93.70
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย รัฐเขต ผิวหอม
2.เด็กชาย อนุชา พุทธภา
1.นาง อิด วงค์พิทักษ์
5 โรงเรียนบ้านหนองคู
91.04
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิรวิชญ์ สุดสังข์
2.เด็กชาย ธวัชชัย บุญจูม
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
6 โรงเรียนบ้านจะเนียว
88.06
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรวิชญ์ โพธิสาร
2.เด็กชาย ศิริมงคลชัย ขุ่ยคำมี
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
7 โรงเรียนบ้านตานวน
83.70
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ ประชุมวงษ์
2.เด็กชาย ฉัชฐฤๅวุฒิ เลิศศรี
1.นางสาว วรรณา รับรอง
8 โรงเรียนบ้านกันจด
83.32
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรวัต พลเมือง
2.เด็กชาย วรวุฒิ มะโนรา
1.นางสาว ศิรินันท์ รักษาศิริ
9 โรงเรียนบ้านตาเอก
78.09
9
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรีภักดิ์
2.เด็กชาย เฉลิมชาติ ดวงวิจิตร
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
10 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
75.11
10
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ภากร ปันทอง
2.เด็กชาย รัฐศิลป์ นิลเกตุแก้ว
1.นาย นายจิตรกร ปรีเปรม
11 โรงเรียนบ้านกันทรอม
74.72
11
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ภูวเดช เลิศรี
2.เด็กชาย ธนาวุฒิ มนตรีวงษ์
1.นาย สมคิด ศิริโท
12 โรงเรียนบ้านเดื่อ
72.16
12
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เคซี อุปคำ
2.เด็กชาย กิตติพงษ์ คำโท
1.นางสาว สุณิสา พิมภา
13 โรงเรียนบ้านจองกอ
71.60
13
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วัชรินทร์ สุพรม
2.เด็กชาย สุขสวัสดิ์ พรมพินิจ
1.นาง นิภาวรรณ มีวงศ์
14 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
50.00
14
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย สัณห์พิษญ์ ปิ่นเกษ
2.เด็กชาย ตรีวิทย์ วันที่หนึ่ง
1.นางสาว ปิยะมาศ ประการจิตร
15 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
50.00
15
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย ศุภกริช จันทะสน
2.เด็กชาย อภิเดช บุตะมี
1.นาย สำเริง สอนพูด
16 โรงเรียนบ้านหนองขนาน
50.00
16
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ศศิชา นันทะสิงห์
2.เด็กหญิง สุชานันท์ พิมมาศ
1.นาย ไพฑูรย์ พละไกร
17 โรงเรียนบ้านดู่
46.66
17
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย พงษ์พล ภายอุ้ม
2.เด็กชาย นิรัตน์ ภายอุ่ม
1.นาง ละเอียด เอาทวีรัชต์
18 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
0.00
18
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย กิตติภูมิ อุ่นแก้ว
2.เด็กชาย อภิวัฒน์ อุ่นแก้ว
1.นาย ธีรวัฒน์ ผิวอ่อน

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน