งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0177
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านพยอม
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงสกร ผิวขาว
2.เด็กชาย อดิเทพ ขุมเงิน
3.เด็กชาย นิพนธ์ เสาแพง
1.นาง พรพิศ พรมมาก
2.นาย อนุวัตร เกษอินทร์
2 โรงเรียนบ้านเดื่อ
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นนทชัย บุญลือ
2.เด็กชาย ฟรางค์ ฟริงส์
3.เด็กชาย ชัยชัย สะใบ
4.เด็กชาย ชัยชัย สะใบ
1.นางสาว ละออ งามฉวี
2.นางสาว พิชญ์นรี มงคลธนกิตติ์
3 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
83.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิสิทธิ์ บุญเจริญ
2.เด็กชาย วรายุ นิยมวงศ์
3.เด็กชาย ภราดร มากเหลือ
1.นาย อาหร่าม พิมมาศ
2.นางสาว ช่อลัดดา ปุญญา
4 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
80.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ คำมา
2.เด็กชาย ภูริภัทร อินแสน
3.เด็กชาย ปีรติ พ่วงทรัพย์
1.นางสาว พิใลวรรณ บริบูรณ์
2.นาง ยุพินทอง จันทร์ถา
5 โรงเรียนบ้านตาเอก
0.00
5
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย มินทดา มีวงษ์
2.เด็กชาย มงคล บุญทอง
3.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ศรีโสภา
1.นางสาว นิภารัตน์ เลิศศรี
2.นาย ไพรัช อุดมพันธ์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน