งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล   ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0181
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองคู
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย คมสัน แปลงถิ่น
2.เด็กชาย พงศกร มนทอง
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2 โรงเรียนบ้านตาเอก
81.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรยุทธ สายไทย
2.เด็กชาย ณัฐพล มาลี
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
3 โรงเรียนบ้านระหาร
74.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อภินัทธ์ ทองผิว
2.เด็กชาย สุรสิทธิ์ เปรียบเทียบ
1.นาย ภัทร์กวิสร์ โพธิ์ธนรัฐ
4 โรงเรียนบ้านจองกอ
73.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ศุภกิจ สมเพชร
2.เด็กชาย ชาคริต ทองนาค
1.นาง นิภาวรรณ มีวงศ์
5 โรงเรียนบ้านกันจด
73.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วีรภัทร พานจันทร์
2.เด็กชาย ชัชวาลย์ ปราบภัย
1.นาง สุพัตรา ลาคำ
6 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
71.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย จักรพรรณ มีฤทธิ์
2.เด็กชาย ไทยรัฐ สายจันทร์
1.นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
7 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
70.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ณัฐภูมิ วรรณทอง
2.เด็กชาย จักรพงศ์ เลิศศรี
1.นาย ไพจิตร แก้วทองทา

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน