งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0184
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองคู
99.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศธร วันนุบล
2.เด็กชาย สุทธิวัตร สุดสังข์
1.นาย สมภพ ผ่องราษี
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
89.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีร์ธวัช สิงห์คำป้อง
2.เด็กชาย สุเมธ จิตรโสม
1.นาย คมกฤช เกษศิริโยธิน
3 โรงเรียนบ้านจะเนียว
87.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิราเดช ในทอง
2.เด็กชาย อานุวัฒน์ มีฤทธิ์
1.นางสาว ทิราวรรณ พานจันทร์
4 โรงเรียนบ้านกันจด
79.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ศรัณยภัทร นรินวงศ์
2.เด็กชาย ธีรเดช นวลแสง
1.นาย ภัทร์กวิสร์ โพธิ์ธนรัฐ
5 โรงเรียนบ้านจองกอ
79.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สุทิน สมเพชร
2.เด็กชาย ศุภกิจ สมเพชร
1.นาง นิภาวรรณ มีวงศ์
6 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา
70.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ไทยรัฐ สายจันทร์
2.เด็กชาย จักรพรรณ มีฤทธิ์
1.นาย ธนวัฒน์ วงษ์แก้ว
7 โรงเรียนบ้านตาเอก
70.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย บรรยง ศรีภักดิ์
2.เด็กชาย บุรินทร์ บุญรินทร์
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
8 โรงเรียนบ้านดู่
0.00
8
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย เจตรินทร์ ศรีสมบัติ
2.เด็กชาย สุทธิพงษ์ อยู่สบาย
1.นางสาว ทิพวาส ศรีสมบัติ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน