งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  ป.1-ป.3
รหัสกิจกรรม :
0002
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิรัตติกาล งามเจริญ
2.เด็กหญิง ปรียาภรณ์ คามวัน
1.นาง จำปา สมรัตน์
2.นาย กุญชร กลมพันธ์
2 โรงเรียนบ้านหนองขนาน
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชวิศา แก้วลอย
2.เด็กหญิง นภัสสร โพธิสาร
1.นาย เดชา โพธิ์กระสังข์
2.นางสาว นิภารัตน์ จันทะสนธิ์
3 โรงเรียนบ้านระหาร
84.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษณะพงศ์ สมใจ
2.เด็กชาย ปัณณวัฒน์ มะปรางค์
1.นางสาว จินตนา ใจมนต์
2.นางสาว อังคณา แบบอย่าง
4 โรงเรียนบ้านตาเอก
83.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนพัฒน์ สินสรร
2.เด็กชาย ชินวัตร มีวงษ์
1.นาย ไพรัช อุดมพันธ์
2.นาย อมรพันธ์ ชูผล
5 โรงเรียนบ้านกันทรอม
82.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จุพามาศ เพ็ชรรัตน์
2.เด็กหญิง กมลวรรณ เพ็ชรรัตน์
1.นาย รันต์ วิถี
2.นาง สุชิน พิเศษสุนทร
6 โรงเรียนบ้านกระหวัน (ขุนหาญ)
81.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พชรธรรม สีสถาน
2.เด็กหญิง ศุภานันท์ นวลแสง
1.นาย สำเริง สอนพูด
2.นางสาว ไพรวัลย์ อุ่นแก้ว
7 โรงเรียนบ้านตานวน
81.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พิพัฒน์ กุดกลาง
2.เด็กชาย ธีรภัทร ขันตีสะพังหลวง
1.นาง เพ็ชร์ อุ่นแก้ว
2.นางสาว วรรณา รับรอง
8 โรงเรียนบ้านขุนหาญ
80.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิชาญ อินวันนา
2.เด็กหญิง อรอุมา ศรีภักดิ์
1.นางสาว ณัฐพร สุรบุตร
2.นาง สำลี สุรบุตร
9 โรงเรียนบ้านจะเนียว
80.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุพงษ์ บุญลี
2.เด็กชาย นันทภพ ผิวงาม
1.นาย อภินันท์ มังตะการ
2.นาย ศักดิ์นรินทร์ สินศิริ
10 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
80.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อิทธิพล ศรีระเริญ
2.เด็กชาย สิรภพ ไทยดี
1.นาย อรรถพล สุรวิทย์
2.นาง กิตรียา แสงแก้ว
11 โรงเรียนบ้านสดำ
80.00
11
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สิทธิชัย เทาศิริ
2.เด็กหญิง รุจิรา สินศิรฺิ
1.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
12 โรงเรียนบ้านจองกอ
80.00
12
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนากร สมเพชร
2.เด็กชาย เทวินทร์ นันทะเส
1.นาย ธวัชชัย ใจปินตา
2.นาย ณัฐวุฒิ ลายทอง

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน