งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0020
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มลธิชา ศรีดาจันทร์
2.เด็กหญิง ณัฐทิชา ปริทา
1.นาย อรรถพล สุรวิทย์
2.นาง อรทัย อินวันนา
2 โรงเรียนบ้านจองกอ
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชลสิทธิ์ พงษ์วัน
2.เด็กชาย ชัชวาล พงษ์วัน
1.นาย นายธวัชชัย ใจปินตา
2.นาย บัวกันต์ วิลามาศ
3 โรงเรียนบ้านขุนหาญ
89.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีระศักดิ์ ปัญญา
2.เด็กหญิง กรองกาญจน์ แก้วลอย
1.นางสาว ณัฐพร สุรบุตร
2.นาย วัชรินทร์ สุรบุตร
4 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ห้วยจันทน์
88.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พฤกษชาติ จันทร์น้อย
2.เด็กชาย กิตตินันท์ บุญรัตน์
1.นาย อรรถสิทธิ์ อำนวย
2.นาย ดุษฎี เครือยา
5 โรงเรียนบ้านสดำ
88.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จักรกฤษ จิตรโสม
2.เด็กชาย สิรวิชญ์ สิงห์เจริญ
1.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
6 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
87.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง บัณฑิตา โพธิสาร
2.เด็กหญิง ธัญญรัตน์ พุฒภา
1.นางสาว อุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว
7 โรงเรียนบ้านตานวน
86.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศธร โคตรพัฒน์
2.เด็กหญิง ทิยานันท์ ศิริเทศ
1.นาย วินัด อุ่นแก้ว
2.นางสาว วิรุดา สมรัตน์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน