งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา  ไม่กำหนดช่วงชั้น
รหัสกิจกรรม :
0208
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านตาเอก
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษพล โสภากุล
2.เด็กชาย อิทธิพล สิงหชาติ
1.นาง สุมาลี แก้วโมกข์
2.นาย เจษฎาภรณ์ สุพงษ์
2 โรงเรียนบ้านเดื่อ
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรเมธ อุปมัย
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ศรสุข
1.นาง อุดมลักษณ์ บุญลีเลิศวงศ์
2.นางสาว พิชญ์นรี -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน