งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0021
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนันธวงศ์ จันทร์เปรียง
2.นางสาว ชนานันท์ มะตะราช
1.นาย ประสิทธิ์ วงพินิจ
2.นาง ศิรยา ไสวธนากูล
2 โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กุลธิดา ฝางนอก
2.เด็กหญิง ภาริณี โพธิ์กระสังข์
1.นางสาว อุทัยวัลย์ อุ่นแก้ว

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน