งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ไม่กำหนดช่วงชั้น
รหัสกิจกรรม :
0213
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกันทรอมน้อย
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศุภกร เชิงฉลาด
2.เด็กชาย โกศล แก้วลอย
1.นาง จำปา สมรัตน์
2.นางสาว ลัดดาวัลย์ สวาสดิ์ธรรม
2 โรงเรียนบ้านสดำ
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมณพา ฆ้องเกิด
2.เด็กหญิง มลธิดา สุดสังข์
1.นางสาว สุภัทราภรณ์ ปัญญาเพียร
3 โรงเรียนบ้านกันตรวจห้วย
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรากร สีหามาศ
2.เด็กชาย จิรายุทธ บังคม
1.นางสาว พิใลวรรณ บริบูรณ์
2.นาย จิตรกร ปรีเปรม
4 โรงเรียนบ้านระหาร
80.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒิพงศ์ คำสัย
2.เด็กหญิง ภัทรวดี แสนทวีสุข
1.นางสาว จินตนา ใจมนต์
2.นาง ชุติมณฑน์ สมใจ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน