งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0022
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พัสกร โสดแก้ว
2.เด็กชาย ณัฐภาส วงเพ็ง
3.เด็กชาย ธนดล เชื้อช่างเหล็ก
1.นาย อรรถพล สุรวิทย์
2.นาง วนิดา กุลเกษ
2 โรงเรียนบ้านหนองคู
86.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สตรีรัตน์ สมหวัง
2.เด็กหญิง ธนัตดา สะอาด
3.เด็กหญิง สุภาพร โพธิ์กระสังข์
1.นาง ยุวดี วรรณทอง
2.นางสาว วไลลักษณ์ สมพร
3 โรงเรียนบ้านขุนหาญ
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เยาวกานต์ สิงหะชาติ
2.เด็กหญิง นลินนิภา คงทิพปัญญา
3.เด็กหญิง จินุชนันท์ ศรีทิม
1.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
2.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
4 โรงเรียนบ้านกันทรอม
84.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูริพัฒน์ มนตรีวงษ์
2.เด็กชาย สุเมธ มนตรีวงษ์
3.เด็กชาย ปรเมศร์ ขนทอง
1.นาง พรทิพย์ พวงมาลัย
2.นาย ภัทรพงศ์ ประภาสัจจะเวทย์
5 โรงเรียนบ้านจะเนียว
83.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิชญาภา โพธิสาร
2.เด็กหญิง จันทนิภา มีฤทธิ์
3.เด็กหญิง กานต์ชนก อุ่นแก้ว
1.นาง เอื้อ ทิพวารี
2.นางสาว วิไลภรณ์ พรหมภา
6 โรงเรียนบ้านจองกอ
70.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นภัสรา ศรีสิงห์
2.เด็กหญิง ปวิณณรัตน์ มนตรีวงษ์
3.เด็กหญิง กัลยา สมเพชร
1.นาง จินดา แก้วธรรม
2.นางสาว วรรณา พิศพงษ์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน