งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์
ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์ โรงเรียนบ้านขุนหาญ และโรงเรียนบ้านสดำ
ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0231
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านขุนหาญ
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภาคภูมิ อินวันนา
2.เด็กชาย สุรสิทธิ์ อินวันนา
3.เด็กชาย ปรัญญา ปัญญะ
1.นาง ภัทราวดี เตชะวันโต
2.นาง ดวงหทัย บวรกิจดำรงเลิศ
2 โรงเรียนบ้านจะเนียว
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปฏิภาณ บุญพบ
2.เด็กชาย ณรงค์ศักดิ์ อุโมงค์
3.เด็กชาย วรภพ ประสิทธิกุล
1.นาง เอื้อ ทิพวารี
2.นางสาว วิไลภรณ์ พรหมภา

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน